NRS har som formål å utarbeide og utgi regnskapsstandarder, fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder og være aktiv kunnskapsformidler om nasjonale og internasjonale standarder innen regnskap og bokføring.

Enklere bokføringsregler kan gi ni mrd. i besparelser

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har gjennomført en studie som viser mulighetsrommet for forenklinger i bokføringsreglene for næringsdrivende og kommuner. Rapporten overleveres politisk ledelse i Finans- og Næringsdepartementet i dag.

Årsrapport for 2013 fra Fagorgan IFRS

Årsrapporten fra Fagorgan IFRS i Norsk RegnskapsStiftelse omhandler bl.a. de viktigste kommentarene i høringssvarene som er avgitt til IASB, EFRAG mv.

Endringer i bokføringsstandarder og –uttalelser

Bokføringsstandardstyret har foretatt en gjennomgang av behovet for endringer i bokføringsstandardene og uttalelsene om god bokføringsskikk.

Utsatt høringsfrist

NRS har utsatt fristen for kommentarer til den nye norske regnskapsstandarden til 31. oktober 2014. Videre er høringsfristen for den nye bokføringsstandarden om betalingstransaksjoner utsatt til 1. september 2014.

Flere saker