NRS har som formål å utarbeide og utgi regnskapsstandarder, fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder og være aktiv kunnskapsformidler om nasjonale og internasjonale standarder innen regnskap og bokføring.

Levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger

NRS har utgitt en ny veiledning om regnskapsføring etter IAS 19 og NRS 6 av virkning av innføring av levealdersjustering for offentlige tjenestepensjonsordninger for personer født i 1954 og senere.

Enklere bokføringsregler kan gi ni mrd. i besparelser

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har gjennomført en studie som viser mulighetsrommet for forenklinger i bokføringsreglene for næringsdrivende og kommuner. Rapporten overleveres politisk ledelse i Finans- og Næringsdepartementet i dag.

Årsrapport for 2013 fra Fagorgan IFRS

Årsrapporten fra Fagorgan IFRS i Norsk RegnskapsStiftelse omhandler bl.a. de viktigste kommentarene i høringssvarene som er avgitt til IASB, EFRAG mv.

Endringer i bokføringsstandarder og –uttalelser

Bokføringsstandardstyret har foretatt en gjennomgang av behovet for endringer i bokføringsstandardene og uttalelsene om god bokføringsskikk.

Flere saker