Endelige standarder

En endelig regnskapsstandard fastsettes når det er vunnet praktiske erfaringer med anvendelse av en foreløpig standard. En endelig regnskapsstandard skal følges.

Nummereringen (for eksempel NRS 1 Varer) viser at det foreligger en endelig regnskapsstandard. Fra 2005 er enkelte standarder nummerert med en ”A” i tillegg (for eksempel NRS 15A Aksjebasert betaling). Nummerering med A indikerer at dette er en standard fastsatt direkte gjennom referanse til, men uten gjengivelse av, IFRS.


NRS 1 Varer (september 2009)

NRS 2 Anleggskontrakter (juni 2008)

NRS 3 Hendelser etter balansedagen (januar 2014)

NRS 4 Offentlige tilskudd (juni 2008)

NRS 5 Spesifikasjon av særlige poster mv (september 2009)

NRS 6 Pensjonskostnader (desember 2012)

NRS 7 Resultat pr aksje (OPPHEVET)

NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak (januar 2014)

NRS 9 Fusjon (november 2013)

NRS 10 Opplysninger om segmenter (OPPHEVET)

NRS 11 Delårsrapportering (OPPHEVET)

NRS 12 Avvikling og avhendelse (oktober 2009)

NRS 13 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler  (november 2013)

NRS 14 Leieavtaler (juni 2008)

NRS 15A Aksjebasert betaling (mars 2010)

NRS 16 Årsberetning (november 2013)

NRS 17 Virksomhetskjøp og konsernregnskap (desember 2011)

NRS 18 Finansielle eiendeler og forpliktelser (desember 2011)

NRS 19 Immaterielle eiendeler (desember 2012)

NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (desember 2012)