Regnskapsføring i ideelle organisasjoner

(05.05.2008) Kilde:Standarder

Ideelle organisasjoners inntektsføring, egenkapital og administrasjonsprosent/ formålsprosent omhandles i diskusjonsnotatet fra NRS. Notatet har vært på høring med svarfrist 30. april 2008. Høringssvar er vedlagt.

Mottatte høringssvar med materielt innhold: 

Svar uten merknader: 

Høringsforslaget
NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner ble fastsatt i september 2006. Praksis viser at de løsninger som er lagt til grunn i standarden er i ferd med å vinne innpass, hvor mange ideelle organisasjoner er i en implementeringsfase i 2007. Det er for tidlig å trekke noen klare konklusjoner om eventuelt endringsbehov. Enkelte områder er imidlertid trukket frem som mulige problemstillinger, hvor det kan være behov for ytterligere vurderinger. NRS har derfor valgt å utgi et diskusjonsnotat, hvor de nevnte problemstillingene løftes frem for nærmere diskusjon og vurdering. Diskusjonsnotatet sendes på høring med frist for kommentarer 30. april 2008. Deretter tas det sikte på å utarbeide et forslag til endret ordlyd i regnskapsstandarden som sendes på høring med en kort kommentarfrist.

Problemstillingene som er omhandlet i diskusjonsnotatet er innenfor inntektsføring, egenkapital og administrasjonsprosent/ formålsprosent. Det kan være behov for ytterligere utdypinger og presiseringer i standarden for inntekter i samarbeidsprosjekter, lokale inntekter i bistandsprosjekter og rapportering av felles prosjekter/sammenstilte prosjektrapporter. Det foreslås at begrepet egenkapital endres til formålskapital for ideelle organisasjoner som følger innholdet i standarden fullt ut. Denne endringen kan anvendes for regnskapsåret 2007. Det vurderes også å ta inn ytterligere eksempler og veiledning i senere utgaver av standarden knyttet til hva som er formålskostnader. For senere regnskapsår, tidligst fra og med 2008, vurderes det å fjerne kravet til opplysning om administrasjonsprosent, slik at standardens krav i så fall begrenses til opplysning om formålsprosent.

NRS høringer er åpne for alle interessenter (ikke bare de definerte høringsinstansene). Høringssvar ønskes levert som e-post til nrs [at] revisorforeningen.no. Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) vil offentliggjøre innkomne høringssvar på sine hjemmesider (www.regnskapsstiftelsen.no).