Ideelle organisasjoners innsending av årsregnskap

(10.02.2009) Kilde:Uttalelser fra andre

Brønnøysundregistrene vil legge til rette for at også ideelle organsiasjoner kan sende inn årsregnskapet elektronisk via Altinn, men kan ikke love at dette blir ferdig i tide til at løsningen kan tas i bruk ved innsending av årsregnskapet for 2008.

Svarbrev fra Brønnøysundregistrene
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) tilskrev Regnskapsregisteret i Brønnøysund i desember 2008 og oppfordret til at Regnskapsregisteret tilrettelegger systemene slik at ideelle organisasjoner kan sende inn regnskapene elektronisk.

Brønnøysundregistrene svarer i brev av 29. januar 2009 at de vil legge til rette for at også ideelle organisasjoner som benytter standarden "God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner" kan sende inn årsregnskapet elektronisk via Altinn. På grunn av mange aktiviteter og høyt arbeidspress kan det ikke loves at dette blir ferdig i tide til at løsningen kan tas i bruk ved innsendelse av årsregnskapet for regnskapsåret 2008.

Vedlegg:
Hele svarbrevet fra Brønnøysundregistrene

Forespørselen fra NRS
NRS skrev i sin forespørsel at NRS er kjent med at mange regnskapspliktige ideelle organisasjoner møter praktiske utfordringer ved innsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret. I hovedsak dreier det seg om:

  • Det er ikke mulig å sende inn årsregnskapet elektronisk.
  • Vedleggsskjema BR-1001-06 har ikke markering for at regnskapet avlegges etter unntaksbestemmelsen i regnskapsloven § 6-3 tredje ledd
  • Årsregnskap etter standarden er i noen tilfeller returnert organisasjonen som ikke korrekt regnskap.

Ideelle organisasjoner som er regnskapspliktige og som benytter NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner (standarden) avlegger regnskap som er samsvar med regnskapsloven. Organisasjonene bør som øvrige innsendingspliktige foretak kunne dra nytte av den betydelige forenklingen elektronisk rapportering medfører, og få samme mulighet til utvidet rapporteringsfrist som de øvrige foretakene. NRS anmoder derfor Regnskapsregisteret om å tilrettelegge den elektroniske rapporteringen for regnskapsåret 2008 til å omfatte regnskaper avlagt etter standarden.

For organisasjoner som ikke ønsker eller har mulighet til elektronisk rapportering anmodes det om at vedleggsskjema (BR-1001-06) justeres slik at organisasjonen kan markere at unntaksreglene og standarden er benyttet. For eksempel ved å lage en ny avkryssing ”Aktivitet organisasjon” og ”Aktivitet konsern” knyttet til avvik fra RL § 6-1 og nytt spørsmål ”Følges regnskapsreglene for ideelle organisasjoner” under linjen ”Følges regnskapsreglene for små foretak”.

NRS ba i brevet om at Regnskapsregisteret sikrer at ideelle organisasjoner som benytter standarden får sitt regnskap registrert.