NRS har som formål å utarbeide og utgi regnskapsstandarder, fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder og være aktiv kunnskapsformidler om nasjonale og internasjonale standarder innen regnskap og bokføring.

Endringer i bokføringsstandarder og –uttalelser

Bokføringsstandardstyret har oppdatert GBS 5, GBS 9, GBS 10 og GBS 13.

Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden

NRS har utarbeidet forslag til endrede regler om fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden. Dette er forslag til et tilleggskapittel i ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak som ble sendt på høring 2. april 2014.

Mottatte høringssvar til ny regnskapsstandard

Vedlagt følger mottatte høringssvar til den nye regnskapsstandarden

Høringsutkast om sideordnede spesifikasjoner

Bokføringsstandardstyret legger i forslaget til ny bokføringsstandard til grunn at lovgivningen ikke er til hinder for bruk av sideordnede spesifikasjoner.

Flere saker