Regnskapsføring av ny AFP

(19.03.2012) Kilde:Høringer fra andre

NRS mener at forpliktelsen for AFP-ordningen samlet kan beregnes, og at det må legges til rette for at dette blir gjort. For å svare på spørsmålet om den samlede forpliktelsen kan fordeles ut på de deltakende foretakene på en pålitelig måte, mener NRS at det må gjøres mer arbeid før det kan konkluderes. NRS tilbyr seg å bistå i et slikt arbeid.

En arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet i samråd med Arbeidsdepartementet leverte en rapport om regnskapsføring av ny AFP som ble sendt på høring 16. november 2011.

NRS har avgitt høringssvar. Mandatet for jobben var blant annet å gi en beskrivelse av AFP-ordningen i privat sektor og redegjøre for relevante regnskapsregler. Denne delen mener NRS er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. En annen del av mandatet var å "gå igjennom argumentene og vurderingene....for hvordan ny AFP bør behandles i arbeidsgiverforetakenes regnskaper." Denne delen av mandatet er etter NRS' syn mangelfullt besvart.

NRS mener at AFP-ordningen omfattes av reglene i IAS 19/NRS 6 om pensjonsytelser, og at den er en flerforetaks ytelsesordning. Rapporten burde etter NRS' syn særlig ha drøftet og gitt svar på de sentrale spørsmålene som må løses for regnskapsføring etter disse standardene, nemlig 

i) Om totalforpliktelsen i ordningen lar seg beregne

ii) Om den i så fall lar seg fordele pålitelig til medlemsforetakene

Ad i):
NRS mener at den samlede forpliktelsen for ordningen lar seg beregne. Denne forpliktelsen er mer omfattende enn den forpliktelsen som Fellesordningen beregner for medlemmer over 62 år. Regnskapsmessig har man også en forpliktelse knyttet til yngre ansatte. NRS mener at forpliktelsen skal beregnes ut fra ordningens ytelsesformel. Beregningen krever blant annet informasjon om hvem som er ansatt i medlemsforetakene, og inntektsdata for den enkelte ansatte fra han er 13 år. Vi mener at Finansdepartementet må legge til rette for at Arbeids- og velferdsetaten kan utlevere inntektsdataene og pålegge Fellesordningen å innhente disse samt foreta beregning av totalforpliktelsen, eventuelt at det legges til rette for at andre foretar beregningen. Vi mener at informasjon om regnskapsmessig forpliktelse for AFP-fellesskapet samlet er viktig både for de deltakende foretakene og samfunnet som helhet. Dette gjelder uavhengig av om en blir i stand til å fordele forpliktelsen på de enkelte foretak i tråd med kravene i regnskapsstandardene.

Ad ii):
Usikkerhet er ikke i seg selv nok til å unnlate å regnskapsføre flerforetaksordningen som en ytelsesbasert ordning, og det er foretaket som må ta stilling til om de enkelte estimatene er tilstrekkelig pålitelige. Kryssubsidiering skaper kun et problem dersom den varierer over tid, og etter vår vurdering har ikke arbeidsgruppen i tilstrekkelig grad vurdert og dokumentert konsekvensene av usikkerheten. Følgelig kan det ikke tas endelig stilling til dette spørsmålet før det er foretatt beregninger som illustrerer hvilken effekt usikkerheten kan ha for den allokerte forpliktelsen.

Se også