NRS gjenopptar arbeidet med ny Norsk Regnskapsstandard

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har gjenopptatt arbeidet med ny Norsk Regnskapsstandard for øvrige foretak. Regnskapsstandardstyret skal arbeide videre med standarden innenfor rammen av gjeldende regnskapslov.

Regnskapsstandardstyret (RSS) har siden 2013 arbeidet med en ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak. Først innenfor rammen av gjeldende regnskapslov. Deretter innenfor rammen av forslag til ny regnskapslov (NOU 2015: 10 og NOU 2016: 11).

I Prop. 160 L (2016-2017) fulgte Finansdepartementet opp enkelte av forenklingsforslagene i lovforslaget. Uttalelser i proposisjonen skapte usikkerhet om videre fremdrift og departementets retning i arbeid med en ny regnskapslov, særlig når det gjelder lovutvalgets hovedretning – regnskapsstandard for øvrige foretak basert på IFRS for SMEs. På grunn av den uklare situasjonen besluttet styret i NRS 23. juni 2017 å stanse arbeidet med regnskapsstandarden.

NRS har ved flere anledninger vedtatt at det ikke er ønskelig å endre eksisterende regnskapsstandarder. Flere av regnskapsstandardene er derfor ikke oppdatert på nærmere 10 år. Dette er uheldig for norsk regnskapsregulering.

Styret i NRS har derfor besluttet at RSS skal gjenoppta arbeidet med ny Norsk Regnskapsstandard. Arbeidet skal skje innenfor rammen av gjeldende regnskapslov. Det skal derfor tas utgangspunkt i høringsutkastet som ble publisert april 2014. I arbeidet skal det tas hensyn til senere endringer i IFRS for SMEs (2015), relevante lovendringer og høringskommentarer.

Målsettingen er å ferdigstille et nytt høringsutkast i løpet av 2018.