Regnskapsstandarder

Regnskapsstandard for små foretak

NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak (januar 2014)

 

Regnskapsstandard for ideelle organisasjoner

NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner (november 2008)

 

Eksisterende regnskapsstandarder for øvrige foretak

Endelige standarder

NRS 1 Varer (september 2009)
NRS 2 Anleggskontrakter (juni 2008)
NRS 3 Hendelser etter balansedagen (januar 2014)
NRS 4 Offentlige tilskudd (juni 2008)
NRS 5 Spesifikasjon av særlige poster mv (september 2009)
NRS 6 Pensjonskostnader (desember 2012)
NRS 7 Resultat pr aksje (OPPHEVET)
NRS 9 Fusjon (november 2013)
NRS 10 Opplysninger om segmenter (OPPHEVET)
NRS 11 Delårsrapportering (OPPHEVET)
NRS 12 Avvikling og avhendelse (oktober 2009)
NRS 13 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler  (november 2013)
NRS 14 Leieavtaler (juni 2008)
NRS 15A Aksjebasert betaling (mars 2010)
NRS 16 Årsberetning (november 2013)
NRS 17 Virksomhetskjøp og konsernregnskap (desember 2011)
NRS 18 Finansielle eiendeler og forpliktelser (desember 2011)
NRS 19 Immaterielle eiendeler (desember 2012)
NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (desember 2012)

Foreløpige standarder

NRS(F) Resultatskatt (juni 2008)
NRS(F) Kontantstrømoppstilling (desember 2011)
NRS(F) Opplysninger om nærstående parter  (OPPHEVET)
NRS(F) Investering i tilknyttet selskap og deltakelse i felles kontrollert virksomhet (juni 2008)
NRS(F) Fisjon (november 2006)
NRS(F) Nedskrivning av anleggsmidler (september 2009)

Diskusjonsnotat

NRS(D) Regnskapsføring i selskapsregnskapet av overdragelser mellom selskaper i samme konsern (juni 2007) (i kortform: NRS(D) Kontinuitetsgjennomskjæring)
NRS(D) Rapportering av miljøutgifter og andre miljøforhold (OPPHEVET)

Høringsutkast

NRS(HU) Endringer i NRS(F) Fisjon (desember 2012)

Høringsutkast ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak

NRS(HU) Norsk regnskapsstandard (april 2014)
Herunder NRS(HU) Kapittel 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden (oktober 2014)