NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Last ned NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner i PDF-format:

PDF-ikonNRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner med vedlegg (november 2008)

 

 

Oppsummert er standarden endret på følgende punkter:

  • Klargjøring av omtalen av anskaffelse av midler, periodisering av tilskudd og gaver samt behandlingen av samarbeidsprosjekter.
    • Sammenlignet med utkastet til standard er adgangen til å fravike standardens løsning for klassifisering av ikke-forbrukte tilskudd er innsnevret/presisert til at dette gjelder bare dersom slike pålegg følger av lov eller forskrift.
  • Avsnittene om automatinntekter er tatt ut fordi ordningen er opphørt.
  • Formålskapital anbefales som foretrukket begrep, men begrepet egenkapital (i samsvar med regnskapslovens oppstillingsplan) kan fortsatt benyttes.
    • Sammenlignet med utkastet til standard er det tatt inn presisering om at bruk av begrepet ”formålskapital” forutsetter at organisasjonen bruker standarden fullt ut, herunder den forståelsen av opptjenings- og sammenstillingsprinsippet som er lagt til grunn i standarden og anbefalingen om å avlegge et aktivitetsregnskap. Denne presiseringen fremgikk av diskusjonsnotatet, men ble uteglemt i utkastet til endret standard.
  • Formålsprosent er det nøkkeltall som forutsettes presentert. Administrasjonsprosent kan oppgis i tillegg, på linje med andre nøkkeltall som organisasjonene kan finne det ønskelig å presentere, men administrasjonsprosent er ikke beskrevet som noe nødvendig/anbefalt nøkkeltall.

En justering som er tatt inn i tillegg til det som er omtalt i diskusjonsnotatet er et krav om spesifikasjon av kortsiktige investeringer i tilknytning til kontantstrømoppstillingen. Finansielle omløpsmidler vurdert til virkelig verdi er definert som en del av likvidbeholdningen, men det har vist seg å være behov for noe mer detaljert informasjon/spesifikasjon.

Videre er omtale av det nye årsberetningskravet i regnskapsloven tatt inn som nytt siste avsnitt i punkt 11.2.5 (var uteglemt i utkastet til standard): ”Fra og med regnskapsår som starter 1. januar 2009 skal foretak som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Tiltak må sees i sammenheng med de to lovenes aktivitetsplikter, jf. § 3 i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og § 3 a i diskrimineringsloven (rapporteringsplikten er ikke knyttet til aktivitetsplikten i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9).”

Tidligere versjoner av standarden samlet i en zip-fil:

ZIP-ikon NRS(F) GRS for ideelle organisasjoner (samlede historiske versjoner)