Åpent møte om fremtidig organisering av regnskapsstandardsettingen

Norsk Regnskapsstiftelse inviterer til åpent møte om fremtidig regnskapsstandardsetting fredag 30. september 2022 kl. 09:00-11:00

Sted: Handelshøyskolen BI i Nydalen i Oslo møterom er A2-080 /digitalt på zoom.

Tid: Fredag 30. september 2022 kl. 09:00-11:00

Påmelding: https://forms.gle/BxM16LssenAAdRjf6

På oppdrag fra Finansdepartementet har Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) opprettet en arbeidsgruppe som skal utrede spørsmål knyttet til fremtidig organisering av arbeidet med norske regnskapsstandarder. Arbeidet omfatter spørsmål om organisering og finansiering, og hvilken rettslig status regnskapsstandardene skal ha, se vedlagte mandat. Arbeidet omfatter ikke spørsmål om hvilket innhold regnskapsstandardene skal ha eller om standardene skal tilpasses i retning av IFRS for SMEs. Les mer: Fremtidig organisering av arbeidet med norske regnskapsstandarder

Hensikten med møte er å orientere om arbeidsgruppens arbeid så langt, og at arbeidsgruppen skal få innspill og synspunkter den kan ta med seg videre i arbeidet.

Dokumenter:

Finansdepartementets brev til NRS om nedsettelsen av arbeidsgruppen

Mandat for arbeidsgruppens arbeid