Fremtidig organisering av arbeidet med norske regnskapsstandarder

Finansdepartementet har besluttet at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal utrede spørsmål knyttet til fremtidig organisering av arbeidet med norske regnskapsstandarder.

Norsk Regnskapsstiftelse har fått i oppgave å sette sammen og organisere arbeidsgruppens arbeid. Finanstilsynet skal representere myndighetene i arbeidsgruppen.

Regnskapsføring skal etter regnskapsloven følge god regnskapsskikk. Norsk Regnskapsstiftelse har i omtrent 30 år utarbeidet og fastsatt de norske regnskapsstandardene. Disse regnskapsstandardene har i hovedsak utgjort innholdet i lovkravet for hva som anses som god regnskapsskikk.

I 2005 ble børsnoterte selskaper i Norge pliktig å følge den internasjonale regnskapsstandarden IFRS. I etterkant av innføringen av IFRS har det pågått en kontinuerlig diskusjon om videre veivalg for utviklingen av norske regnskapsstandarder. Flere av høringsinstansene har gitt uttrykk for at en endelig beslutning burde utsettes til en eventuell ny regnskapslov forelå. Dette har medført at de gjeldende standardene i svært liten grad har blitt videreutviklet eller oppdatert i de siste 10 årene.

NRS finansierte i mange år sin virksomhet med å utarbeide regnskapsstandarder med inntekter fra store konferanser og kursvirksomhet. De siste årene har NRS ikke hatt inntekter, og den opparbeidede kapitalen er stort sett brukt opp. Det er derfor også nødvendig å vurdere hvordan arbeidet med standardsetting kan finansieres.

Med denne bakgrunn har Finansdepartementet besluttet at det skal nedsettes en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen skal:

  1. Utrede mulige alternative måter for å organisere arbeidet med standardsetting for regnskapspliktige etter regnskapsloven. Gruppen skal som et minimum vurdere fordeler og ulemper dersom standardsetteren er et offentlig organ, en privat organisasjon eller en privat organisasjon med mulighet for statlig overstyring. Utredningen skal også omfatte representasjon, oppnevnelse og styringsstruktur for de ulike alternativene.
  2. Utrede hvilken rettslig status standardene som utarbeides, skal ha. Det skal vurderes hvilken betydning organiseringen av standardsetteren vil kunne ha for dette spørsmålet.
  3. Utrede mulige alternativer for fremtidig finansiering av arbeidet med regnskapsstandarder. Det skal vurderes om det bør være sammenheng mellom representasjon og finansieringsbidrag til organisasjonen.
  4. Utrede hvordan den norske standardsetteren kan eller bør samarbeide med internasjonale organer som IASB og EFRAG.
  5. Beskrive hvordan standardsettingen er organisert og finansiert i andre land det er naturlig å sammenligne seg med. Det bør i alle fall tas med en beskrivelse av standardsettingen i Sverige, Danmark og Storbritannia.

Arbeidsgruppen skal avgi sin utredning til Finansdepartementet innen 1. november 2022.

Finansdepartementets brev til NRS om nedsettelsen av arbeidsgruppen

Mandat for arbeidsgruppens arbeid