Årsrapport fra Regnskapsstandardstyret for 2016

Regnskapsstandardstyret (RSS) har avlagt årsrapporten for 2016.

RSS har i 2016 fortsatt arbeidet med et nytt høringsutkast til ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak. Det nye høringsutkastet utarbeides innenfor rammen av lovforslaget, slik det fremkommer i NOU 2015: 10 og NOU 2016: 11. I dette arbeidet er også høringskommentarene til høringsutkastet fra april 2014 vurdert og aktuelle endringer er innarbeidet.

Flere av høringsinstansene ga i forbindelse med høringen i 2014 uttrykk for at ikrafttredelsen av ny norsk regnskapsstandard bør koordineres med ny regnskapslov. RSS har fulgt lovutvalgets arbeid tett, gitt innspill til lovutvalget og arbeidet med regnskapsstandarden parallelt med lovutvalgets arbeid.

RSS arbeider, i tråd med regnskapslovutvalgets forslag, med målsetting om en regnskapsstandard basert på IFRS for SMEs (2015) med et begrenset omfang av særnorske løsninger. Særnorske løsninger vurderes opp mot lovutvalgets kriterier i NOU 2015: 10 punkt 10.3.4. Det er utarbeidet en oversikt over tentativt besluttede særnorske løsninger ved utgangen av 2016.

Det nye høringsutkastet vil bli sendt på høring. Målsettingen er at dette skal skje parallelt med framleggelse av proposisjonen. Endelig innhold og ikrafttredelse av regnskapsstandarden vil bli samordnet med ny regnskapslov, slik at ny regnskapslov og regnskapsstandarden trer i kraft fra samme tidspunkt.

I påvente av ny regnskapslov og ny regnskapsstandard har ikke RSS prioritert å oppdatere eller gjøre andre endringer i eksisterende standarder.

Høringsutkastet til ny norsk regnskapsstandard fra april 2014 er ikke å anse som en autoritativ kilde til tolkning av gjeldende norsk god regnskapsskikk selv om dagens regler i stor utstrekning er videreført.

PDF-ikon

 

Årsrapporten fra RSS for 2016

PDF-ikon

 

Oversikt over tentativt besluttede særnorske løsninger ved utgangen av 2016

Se også samlet oversikt over årsrapporter fra RSS.