Årsrapport fra Regnskapsstandardstyret for 2017

Regnskapsstandardstyret (RSS) har avlagt årsrapporten for 2017.

Ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak

I 2017 fortsatte Regnskapsstandardstyret (RSS) arbeidet med et nytt høringsutkast til ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak, frem til arbeidet ble stanset i juni 2017.

Dette arbeidet startet tilbake i 2013. Høringsutkastet som baserer seg på IFRS for SMEs (2009) ble først utarbeidet innenfor rammene av gjeldende regnskapslov, deretter innenfor rammen av lovforslaget (NOU 2015: 10 og NOU 2016: 11).

21. juni 2017 fremmet Finansdepartementet Prop. 160 L (2016-2017). Uttalelser i proposisjonen skapte usikkerhet om videre fremdrift og departementets retning i arbeid med en ny regnskapslov, særlig når det gjelder lovutvalgets hovedretning – regnskapsstandard for øvrige foretak basert på IFRS for SMEs. På grunn av den uklare situasjonen besluttet Stiftelsesstyret i Norsk RegnskapsStiftelse 23. juni 2017 å stanse arbeidet med ny regnskapsstandard.

Arbeid med eksisterende regnskapsstandarder mv.

I påvente av ny regnskapslov og ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak har RSS i utgangspunktet stilt sitt arbeid med standardsetting i bero.

I 2017 ble det imidlertid vedtatt endringer i aksjeloven og regnskapsloven, samt at det ble vedtatt en ny likestillings- og diskrimineringslov som trådte i kraft 1. januar 2018, som har medført behov for å oppdatere NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak, NRS 16 Årsberetning og NRS (F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. RSS vil publisere oppdaterte versjoner tidlig i 2018. Øvrige standarder er ikke oppdatert i 2017.

NRS (V) Pensjonsforutsetninger ble oppdatert pr. 31. august og pr. 31. desember 2017.

Årsrapporten

PDF-ikon

 

Årsrapporten fra RSS for 2017

Se også samlet oversikt over årsrapporter fra RSS.