Avvik fra IFRS for SMEs

En liten smakebit på hva som kan forventes i ny norsk regnskapsstandard av nasjonale tilpasninger sammenlignet med IFRS for SMEs.

Regnskapsstandardstyret har offentliggjort hvilke nasjonale tilpasninger som kan forventes i ny norsk regnskapsstandard sammenlignet med IFRS for SMEs. Oversikten viser en status per 31.12.2016. Beslutningene er foreløpige slik at det kan bli endringer, andre og/eller nye beslutninger på et senere tidspunkt.

Regnskapslovutvalgets forslag til ny regnskapslov er presentert i NOU 2015: 10 og NOU 2016: 11. For foretak med alminnelig regnskapsplikt (øvrige foretak) har lovutvalget foreslått en regnskapsstandard basert på IFRS for SMEs med få nasjonale tilpasninger. Eventuelle tilpasninger må begrunnes ut fra lovutvalgets foreslåtte avvikssystem (se NOU 2015: 10 punkt 10.3.4).

  1. Standarden må være i innenfor rammen av loven
  2. Løsninger fra full IFRS kan innarbeides
  3. Det kan foretas forenklinger i reglene om innregning om måling
  4. Notekravene kan forenkles
  5. Endringer som foretas for å oppnå sammenheng med annet regelverk

Regnskapsstandardstyret arbeider for tiden med et forslag til ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak innenfor rammen av lovforslaget. En oppsummering av dette arbeidet fremgår av Regnskapsstandardstyrets årsrapport for 2016. Regnskapsstandardstyret ønsker åpenhet i prosessen og har som et tillegg til årsrapporten, valgt å publisere en oversikt over foreløpig besluttede nasjonale tilpasninger i ny norsk regnskapsstandard. I tillegg til å vise løsningen som er valgt, viser oversikten også begrunnelsen for den valgte løsningen.

Oversikten viser foreløpige beslutninger ved utgangen av 2016. Siden beslutningene er foreløpige kan endringer forekomme fram mot et endelig høringsutkast. Videre er ikke alle områder i IFRS for SMEs vurdert slik at nye nasjonale tilpasninger kan bli besluttet.

Oversikt over tentativt besluttede særnorske løsninger ved utgangen av 2016