Bidrag fra pensjonsinnretning til oppreservering

Ny veiledning fra NRS på pensjonsområdet.

NRS har utgitt en veiledning om regnskapsmessige konsekvenser for kvalifiserende forsikringspolise av at deler av oppreserveringsbehovet ved innføring av K2013 skal dekkes av pensjonsinnretningens egenkapital.

Virkeområde
NRS har vurdert de regnskapsmessige konsekvensene for arbeidsgiver av at deler av oppreserveringsbehovet skal dekkes av pensjonsinnretningens egenkapital etter retningslinjer gitt av Finanstilsynet. Veiledningen dekker vurdering etter IAS 19 Ytelser til ansatte og NRS 6 Pensjonskostnader. Det presiseres at veiledningen kun er relevant for forsikrede ordninger i livforsikringsselskaper som tilfredsstiller definisjonen i IAS 19 av «kvalifiserende forsikringspolise» og NRS 6 punkt 44 sin forståelse av «forsikringsavtale» da egenkapitalen i pensjonskasser typisk allerede vil være regnskapsført som pensjonsmidler av regnskapsavlegger. I det følgende henvises det kun til relevant regulering i IAS 19 og IFRS 13 Måling av virkelig verdi, da reguleringen i NRS 6 ikke vil avvike fra reguleringen i IAS 19 og IFRS 13 i dette tilfellet.

Veiledningen omtaler ikke regnskapsmessige konsekvenser for pensjonsinnretningen.

Vurdering
Etter IAS 19.8 utgjør forsikringspolisen pensjonsmidlene såfremt definisjonen av «kvalifiserende forsikringspolise» er oppfylt. Samme punkt angir at kvalifiserende forsikringspoliser skal verdsettes til virkelig verdi og det henvises til IFRS 13 for måling av virkelig verdi. I IAS 19 og i IFRS 13 defineres virkelig verdi som det beløp en eiendel kan omsettes for eller en forpliktelse kan gjøres opp med i en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige parter. I veiledningen til IFRS 13 beskrives alternative verdsettingsmetoder.

Et viktig spørsmål ved verdsettelse av forsikringspoliser for årsregnskapet for 2014 er om kravet til forsikringsselskapets egenkapitalbidrag i oppreserveringen utgjør en del av forsikringspolisen og dermed har en verdi som skal innregnes. NRS mener at den til enhver tid gjenstående del av ikke tilført bidrag fra pensjonsinnretningens egenkapital skal inngå som et element i en ikke fullt oppreservert forsikringspolise og følgelig skal inngå i verdsettelsen av forsikringspolisen til virkelig verdi fra 2014 og frem til full oppreservering er gjennomført, og baserer dette standpunktet på følgende forhold:

  1. Pålegg fra Finanstilsynet i 2014 om bidrag fra pensjonsinnretningene til oppreserveringen med minimum 20%
  2. Oppreservering og bidrag fra pensjonsinnretning skal fastsettes for den enkelte kontrakt og uten utjevning av avkastning mellom kontrakter
  3. Ved eventuell flytting av forsikringspolisen vil ny pensjonsinnretning overta gjenværende opptrappingsforpliktelse og krav om bidrag fra pensjonsinnretningens egenkapital

Finanstilsynets pålegg om pensjonsinnretningens bidrag til dekning av oppreserveringsbehovet beskrevet over, representerer en endring i de underliggende økonomiske forhold. Endringen representerer endrede anslag for verdien av forsikringspolisen. Ytelsene til den ansatte er ikke endret, og endringen representerer derved ikke planendring. Endringen skal etter IFRS behandles som en estimatendring hvor virkningene føres over utvidet resultat, jfr. IAS 19 paragraf 120 (c). Etter NRS 6 skal estimatendringer enten resultatføres, fordeles over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid eller over kortere tid, eller behandles i samsvar med korridormetoden, jfr. NRS 6 paragraf 54 og 55.

PDF-ikon 2014 NRS(V) Bidrag fra pensjonsinnretning til oppreservering nov 2014