NBS 5 Dokumentasjon av balansen

PDF-ikon NBS 5 Dokumentasjon av balansen (april 2015)

ZIP-ikon NBS 5 Dokumentasjon av balansen – alle historiske versjoner samlet i en zip-fil

 

Endringer i standarden april 2015

  • Punkt 2 og 6: Angivelse av oppbevaringstid på 10 år er fjernet.
  • Punkt 11: Angivelse av oppbevaringstid på 10 år er erstattet med henvisning til bokføringsloven § 13 annet ledd første punktum.

 

Om NBS 5 Dokumentasjon av balansen (mai 2013)

Norsk RegnskapsStiftelse har gitt ut en ny bokføringsstandard, NBS 5 Dokumentasjon av balansen.

Bokføringsloven krever at det skal foreligge dokumentasjon for alle balanseposter med mindre de er ubetydelige. I bokføringsforskriften kapittel 6 er det gitt nærmere dokumentasjonskrav til enkelte balanseposter. Det generelle kravet til dokumentasjon av balansen er kortfattet, og gir lite veiledning knyttet til hva som kreves for å ha tilfredsstillende dokumentasjon av balansen. NBS 5 utdyper de generelle kravene til dokumentasjon av balansen, samt kravene til dokumentasjon av avsetninger, nedskrivninger mv. i bokføringsforskriften § 6-4.

Formålet med å dokumentere balansen, er å underbygge balansepostenes fullstendighet, realitet og nøyaktighet. Dokumentasjon av balansen skal omfatte eiendeler, egenkapital og gjeld, og alle balanseposter skal dokumenteres med mindre de er ubetydelige. For bokføringspliktige som er regnskapspliktige skal dokumentasjon av balansen underbygge regnskapsmessige verdier. I tillegg skal skattemessige verdier i ligningsoppgaver dokumenteres, dersom disse avviker fra regnskapsmessige verdier og ikke er dokumentert i ligningsoppgavene for øvrig. For bokføringspliktige som er ikke er regnskapspliktige skal dokumentasjon av balansen underbygge skattemessige verdier i ligningsoppgavene.

Balansepostene kan dokumenteres på ulike måter, og standarden gir eksempler på hva som anses som et tilfredsstillende nivå for dokumentasjon av ulike balanseposter.

Ikrafttredelse
Standarden får virkning for regnskapsår som begynner 1. januar 2015 eller senere, men det oppfordres til tidligere anvendelse.