Endring av alderspensjons- og samordningsreglene for OfTP

Regnskapsstiftelsen har foretatt en oppdatering av NRS(V) Veiledning om «Endring av alderspensjons- og samordningsreglene for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger (OfTP)» som sist ble revidert i oktober 2018. Bakgrunnen for oppdateringen er endring av regelverket for offentlige tjenestepensjoner samt at ny bransjeavtale foreligger.

Veiledningen omhandler på hvilket tidspunkt vedtatte endringer av samordningsreglene og øvrige endringer for nåværende offentlig tjenestepensjonsordning, som en del av overgangen til ny pensjonsordning i offentlig sektor, skal anses å ha skjedd for foretak som følger NRS 6 eller IAS 19, herunder vurdering av tidspunkt for innregning av virkning.

Nytt for denne veiledningen sammenlignet med veiledningen fra oktober 2018, er at mange avklaringer som ikke forelå i oktober 2018 nå er på plass. Det gjelder blant annet ny bransjeavtale for samordnet alderspensjon (bruttopensjon), individuell garanti og uttaksalder for påslagspensjon og betinget tjenestepensjon.

Oppsummert angir veiledningen at alle vedtatte endringer for alle årskull vurderes å utgjøre en planendring som innregnes i juni 2019.

Regnskapsmessig håndtering av følgende forhold hvor nye regler ennå ikke er vedtatt:

  • Beregning av alderspensjon for dem med særaldersgrense og som er født i 1963 og senere
  • Beregning av ny AFP for årskullene 1963 og yngre
  • Beregning av alderspensjon for allerede løpende uførepensjoner

Inntil nye regler er vedtatt, gjelder de gamle reglene. Disse tre forhold beregnes derfor ut fra gjeldende regelverk, inntil nye vedtak foreligger.

PDF-ikon NRS(V) Endring av alderspensjons- og samordningsreglene for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger (OfTP) (august 2019)

ZIP-ikon NRS(V) Veiledning offentlige pensjoner (samlede historiske versjoner) – historiske versjoner samlet i en zip-fil