Endringer i bokføringsuttalelser

Bokføringsstandardstyret har oppdatert GBS 5, GBS 9, GBS 10 og GBS 13.

Det er gjennomført følgende endringer:

GBS 5 Utstedelse av dokumentasjon av rabatter, markedsstøtte mv.
Veiledningen knyttet til tilfeller hvor kjøperen har utstedt det opprinnelige salgsdokumentet er utvidet. Det konkluderes tydeligere enn før på at dersom kjøper har utstedt salgsdokumentet som salgsinntektsreduksjonen knytter seg til kan kjøper også utstede dokumentasjonen av salgsinntektsreduksjonen, uavhengig av om også selger besitter hele beregningsgrunnlaget for salgsinntektsreduksjonen. Det er i tillegg gjort noen mindre endringer i teksten, henvisninger mv. uten materielt innhold.

GBS 9 Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav
Omtale av tidligere lovgivning (før bokføringsloven) er tatt ut, anses ikke lenger relevant. Videre er omtalen av gjeldende regelverk oppdatert etter endringer i bokføringsforskriften i kraft 01.01.14. Det presiserer i konklusjonsdelen at også grunnlagsdokumenter til tolldeklarasjoner er oppbevaringspliktige. Det er i tillegg gjort noen mindre endringer i teksten, henvisninger mv. uten materielt innhold.

GBS 10 Dokumentasjon av medgått tid
Omtalen av gjeldende regelverk er oppdatert etter endringer i bokføringsforskriften i kraft 01.01.14.  Det er tatt inn henvisninger til bokføringsforskriften § 8-3-3 annet ledd om krav til timebestillingsdokumentasjon i frisørvirksomhet og skjønnhetspleie, samt Skattedirektoratets uttalelse av 15.09.10 om dokumentasjon av medgått tid i billakkeringsverksteder. Veiledning knyttet til hva som anses som interne administrative oppgaver er utvidet. Det nye unntaket fra dokumentasjonsplikten for administrative enheter i konsern, ideelle organisasjoner og foreninger uten økonomisk formål som utelukkende leverer tjenester internt, og hvor vederlaget fastsettes på bakgrunn av kostnadsfordeling, omtales. Ubetydelighetsgrensen for omfanget av tjenester hvor vederlaget er basert på tidsforbruk, men hvor det likevel ikke er krav til dokumentasjon av intern tid, er justert i samsvar med endringer i bokføringsforskriften, fra 5 % til 10 % av den totale arbeidstiden for den enkelte ansatte (for selskapet som en helhet er ubetydelighetskriteriet fortsatt 5 % av totalinntektene i selskapet). Det er i tillegg gjort noen mindre endringer i teksten, henvisninger mv. uten materielt innhold.

GBS 13 Forskuddsfakturering
Det er tatt inn veiledning knyttet til adgangen til forskuddsfakturering av adgang til museer, gallerier, fornøyelsesparker og opplevelsessentre eller rett til å overvære idrettsarrangementer. Periodisering av merverdiavgift ved fremdatering av salgsdokumenter for forskuddsfakturert utleie av fast eiendom etter bokføringsforskriften § 5-1-3 fjerde ledd omtales.  Det er i tillegg gjort noen mindre endringer i teksten, henvisninger mv. uten materielt innhold.

Tidligere i år ble GBS 2, GBS 6, GBS 7, GBS 8 og GBS 15 oppdatert, mens GBS 3, GBS 4, GBS 11 og GBS 12 ble opphevet. GBS 1 planlegges oppdatert i desember 2014.

Vedlegg