Endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak

Som følge av vedtatte lovendringer i 2017 er NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak endret. I tillegg er det foretatt enkelte språklige korreksjoner.

Norsk RegnskapsStiftelse har publisert en endret NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak.

Følgende lovendringer i 2017 har medført endringer i standarden:

  • Endring av aksjeloven § 3-5 om styrets handleplikt,
  • Fjerning av plikten til å utarbeide årsberetning for små foretak,
  • «Nytt» notekrav om fortsatt drift,
  • Innføring av begrenset regnskapsplikt, og
  • Endret notekrav om egne aksjer.

Endret NRS 8 gjelder for regnskapsår som avsluttes 31. desember 2017 eller senere.

Årsberetning for små foretak

I desember 2017 ble det vedtatt at små foretak skal fritas fra plikten til å avlegge årsberetning. Lovendringen har medført endringer en rekke steder i NRS 8. Blant annet er hele kapittel 9 i NRS 8 fra 2014 tatt ut.

Små foretak som ønsker å utarbeide en skriftlig redegjørelse for regnskapsåret kan velge å utarbeide denne i samsvar med regnskapsloven § 3-3a. Dersom små foretak frivillig velger å utarbeide en årsberetning i samsvar med regnskapsloven § 3-3a, anbefales det i NRS 8 at dette fremkommer innledningsvis i årsberetningen. NRS 16 Årsberetning er den relevante standarden når små foretak frivillig velger å utarbeide en slik årsberetning. Dersom det utarbeides en årsberetning i samsvar med regnskapsloven, og det frivillig utarbeides konsernregnskap, skal årsberetningen også dekke virksomheten i konsernet.

Resultatdisponeringen

For små foretak var resultatdisponeringen tidligere regulert i regnskapsloven § 3-3 fjerde ledd – «Årsberetningen skal inneholde forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap dersom dette ikke framgår av årsregnskapet». Denne bestemmelsen er opphevet og regnskapsloven inneholder ikke lenger regulering av resultatdisponeringen for små foretak.

NRS 8 er endret som følge av dette, og er nå begrenset til en anbefaling om at resultatdisponeringen vises i tilknytning til resultatregnskapet. Dersom resultatdisponeringen ikke vises i tilknytning til resultatregnskapet fremgår det av standarden at det bør vurderes om det er nødvendig å presentere en egenkapitalnote. Se NRS 8 punkt 5.3.1 og 3.1.

Forutsetningen om fortsatt drift

I regnskapsloven er det innført et «nytt» notekrav for små foretak. Av regnskapsloven § 7-46 følger det nå eksplisitt at små foretak skal gi noteopplysning når det er usikkerhet om fortsatt drift. Notekravet er omtalt i NRS 8 punkt 8.13.

Plikten til å gi noteopplysning når det er usikkerhet om fortsatt drift er ikke ny. Frem til lovendringen i desember 2017 har notekravet fulgt av fanebestemmelsen i regnskapsloven § 7-1 annet ledd, jf. tidligere pkt. 9.2.4.3 i NRS 8. Små foretak kunne oppfylle kravet ved å henvise til nærmere omtale i årsberetningen. Ettersom små foretak ikke er pålagt å avgi årsberetningen er løsningen med en henvisning til årsberetningen ikke lenger aktuell.

Notekravet i regnskapsloven § 7-46 medfører ingen plikt til å bekrefte at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. I NRS 8 fremkommer det imidlertid at det kan være behov for å gi noteopplysning selv om ledelsen mener at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede. Dette gjelder når det foreligger indikasjoner på at det er usikkerhet om fortsatt drift, men andre forhold innebærer at det likevel ikke foreligger slik usikkerhet. I standarden trekkes negativ bokført egenkapital fram som et eksempel på en indikasjon, mens «andre forhold» eksempelvis kan være garantier fra eier om tilførsel av nødvendig kapital og likviditet.

Avvikling

Alternativet til fortsatt drift er avvikling. I NRS 8 er det nå presisert at det er krav om å gi noteopplysning (prinsippnote) dersom eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi ved avvikling, jf. regnskapsloven § 7-35.

Det er også tatt inn i standarden at det bør vurderes om det er behov en noteopplysning hvor det redegjøres for hvordan virkelig verdi ved avvikling er beregnet, jf. regnskapsloven § 7-1 annet ledd.

Begrenset regnskapsplikt

Begrenset regnskapsplikt er omtalt, men ikke regulert i NRS 8. Det forventes at Norsk RegnskapsStiftelse vil publisere en egen regnskapsstandard om begrenset regnskapsplikt i løpet av 2018. NRS oppfatter bestemmelsen slik at regulering i regnskapsstandard er en forutsetning for å kunne avlegge årsregnskap etter regelen om begrenset regnskapsplikt.

PDF-ikon NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak (februar 2018)

PDF-ikonNRS 8 God regnskapsskikk for små foretak – endringsmarkert (februar 2018)

PDF-ikon Historisk oversikt over endringer i NRS 8 (februar 2018)