Endringer i NRS 8 GRS for små foretak for regnskapsåret 2021

NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak er oppdatert som følge av forenklinger i notekravene for små foretak i regnskapsloven.

Norsk RegnskapsStiftelse har publisert en endret NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak. Endringene i standarden er begrenset til reduksjonen i notekravene for små foretak som trådte i kraft 1. juli 2021. Disse endringene gjelder for årsregnskap som avlegges etter 30. juni 2021.

Forenklede notekravene for små foretak

Bakgrunnen for reduserte notekrav i regnskapsloven er endringer i regnskapsdirektivet som Norge er forpliktet til å implementere i norsk lovgivning som følge av EØS-avtalen. Det følger av regnskapsdirektivets artikkel 16 nr. 3 at norske myndigheter ikke kan pålegge små foretak å gi opplysninger ut over det som følger av direktivet.

NRS 8 er oppdatert slik at bare notekravene som følger av regnskapsloven er omtalt i standarden, og omtalen av kravene er oppdatert til endret ordlyd i regnskapsloven.

Det er fortsatt full anledning for foretaket å gi noteopplysninger ut over kravene i regnskapsloven for å gi leserne av regnskapet bedre informasjon. I mange tilfeller vil det også være nødvendig å gi ytterligere informasjon (se kapittel 8).

Det er foretatt enkelte presiseringer:

 • Omtalen av kravene i regnskapsloven § 7-1 annet og fjerde ledd om å gi ytterligere opplysninger ut over det som følger av de spesifikke notekravene er utvidet (kapittel 8).
 • Det skal opplyses om samlede lån til og samlet sikkerhetsstillelse til fordel for medlemmer av styret og medlemmer av annet administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan, jf. regnskapsloven § 7-45. «Medlemmer av annet administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan» er en uvant begrepsbruk etter norske forhold. Basert på omtale i lovforarbeidene og EU-retten er det lagt til grunn i NRS 8 at medlemmer av annet administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan for eksempel omfatter daglige ledere og deltakere i selskapsmøtet i ansvarlige selskaper som ikke har styre (kapittel 4.3.3.6.3,4.4.3.3 og 8.8). Videre er det presisert at det ikke er nødvendig å angi positivt at det ikke er gitt slike lån eller sikkerhetsstillelser.
 • Opplysningene om egne aksjer er pliktige i henhold til regnskapsloven § 7-42. Det betyr at opplysninger må gis selv om de ikke er av betydning for å bedømme stilling og resultat. Det er presisert i kapittel 8.6 at det ikke er nødvendig å gi en avkreftelse dersom det ikke er kjøpt, solgt eller en beholdning av egne aksjer i foretaket.

Andre endringer i regnskapsloven med virkning fra 1. juli 2021

Med virkning fra 1. juli 2021 er det også gjort enkelte andre endringer i regnskapsloven, men disse har først virkning for regnskapsår påbegynt 1. juli 2021 eller senere. For foretak som følger kalenderåret vil det si at endringene gjelder fra og med regnskapsåret 2022. Det vil publiseres en ny utgave av NRS 8 i 2022 hvor disse endringene blir innarbeidet i standarden med virkning for regnskapsår påbegynt 1. juli 2021:

 • § 1-10 Vesentlig opplysning: Definisjon av vesentlighet
 • § 5-4 Anskaffelseskost: Distribusjonsutgifter inngår ikke i anskaffelseskost ved tilvirkning
 • § 5-6 Forskning av utvikling: Utgifter til egen forskning skal kostnadsføres, og balanseførte utviklingsutgifter skal avskrives over maksimalt ti år hvis den økonomiske levetiden ikke kan anslås pålitelig
 • § 5-7 Goodwill: Goodwill skal avskrives over maksimalt ti år hvis den økonomiske levetiden ikke kan anslås pålitelig, og nedskrivning av goodwill skal ikke reverseres
 • § 6-1 Resultatregnskap etter art og § 6-1 a Resultatregnskap etter funksjon: Ekstraordinære poster bortfaller
 • § 6-2 Balanse: Linjen forskning og utvikling blir til bare utvikling
 • § 6-3 Oppdeling eller sammenslåing av poster: Når den regnskapspliktiges forhold tilsier det, skal det i resultatregnskap og balanse tilføyes delsummer
 • § 7-1 a Rekkefølge: Noteopplysninger for poster i balanse og resultatregnskap skal ha samme rekkefølge som postene i oppstillingene

Flere av endringene innebærer lovfesting av allerede gjeldende god regnskapsskikk for små foretak.

PDF-ikon NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak (desember 2021)

PDF-ikon NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak – endringsmarkert (desember 2021)

PDF-ikon NRS 8 Historisk oversikt over endringer i NRS 8 (desember 2021)