Forenklet IFRS

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har sendt et brev til Finansdepartementet og etterspurt oppdatering av forskriften om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (forenklet IFRS).

Forskriften om forenklet IFRS vil ved kommende årsskifte ha stått uendret i fem år, mens forskriften om «full» IFRS ) har gjennomgått vesentlige endringer. Forskriften om forenklet IFRS er et viktig instrument for å avlegge selskapsregnskap i konsern som avlegger konsernregnskap etter full IFRS.

NRS har identifisert behov for flere endringer av forskriften, og forhold som bør vurderes nærmere. Eksempler på dette er:

  • IFRS 9 erstatter IAS 39 med virkning fra 1. januar 2018, og henvisningene til IAS 39 må derfor oppdateres.
  • I forbindelse med nye standarder må behovet for forenklinger for konserninterne transaksjoner vurderes, for eksempel konserninterne leieavtaler når IFRS 16 innføres med virkning fra 1. januar 2019 (tidligere anvendelse tillatt).
  • Det er behov for å vurdere om endringen i IAS 12 med innføring av IAS 12.57A med virkning fra 1.1.2019 påvirker regnskapsføringen av konsernbidrag/skatt på konsernbidrag, og om det i så fall er behov for en unntaksregel i forenklet IFRS. Endringen er en del av årlige forbedringer av IFRS-standardene 2015-2015 som er planlagt godkjent i EU i siste kvartal 2018.
  • Da § 3-2 og § 4-2 i forskriften ble oppdatert i 2014 oppstod en henvisningsfeil i § 1-2. I § 1-2 tredje ledd skulle det stått: «Adgangen til å fravike bestemmelser i internasjonale regnskapsstandarder som følger av forskriften § 3-2 nr. 2 til 7, jf. § 3-3, og § 4-2 nr. 4 må anvendes under ett, og kan ikke anvendes enkeltvis.» (Evt. med ytterligere justeringer som følge av overgangen til IFRS 9.)
  • Det er behov for en gjennomgang av referansene i forskriften for å rette opp henvisninger som ikke er oppdatert. For eksempel skal henvisningene i § 2-2 til IAS 1 nr. 8 bokstav c og nr. 96-101 endres til IAS 1 nr. 10 bokstav c og nr. 106-110.
  • Det er behov for oppdatering av henvisningene til IFRS 7, og da spesifikt unntakene fra noteopplysningskrav i IFRS 7. Standarden er vesentlig endret på sentrale områder som følge av implementeringen av IFRS 9. Et eksempel er referansen til IFRS 7.12A. 12A er nå fjernet og erstattet med flere enkeltbestemmelser (12B-12D) som har samme innhold som 12A hadde før endringen.

Forskriften om «full» IFRS endres stadig, og NRS mener det er behov for en årlig gjennomgang av om det er behov for endringer i forskriften om forenklet IFRS.

Vedlegg: