Veiledninger på pensjonsområdet

NRS har utgitt flere veiledninger på pensjonsområdet. Det gis veiledning både til foretak som avlegger IFRS-regnskaper og GRS-regnskaper.

NRS(V) IAS 19 Ytelser til ansatte

Målgruppe: IFRS-rapporterende foretak samt GRS-rapporterende foretak som har valgt muligheten i NRS 6 til å bruke IAS 19

Formålet med veiledningen er å redegjøre for hvordan IAS 19 skal anvendes på forhold som er definert som særegne for norske pensjonsplaner. Temaer som behandles i veiledningen er diskonteringsrenten, uføreytelser, avtalefestede pensjonsordninger (AFP) – både private og offentlige ordninger, administrasjonskostnader, definisjon og måling av pensjonsmidler, arbeidsgiveravgift, pensjoner og første gangs implementering av IFRS, måletidspunkt og delårsregnskap, innregning av gevinster og tap. Veiledningen ble sist oppdatert i 2012.

NRS(V) Pensjonsforutsetninger

– Fastsettelse av forutsetninger for ytelsesbaserte pensjonsordninger etter IAS 19 og NRS 6

Målgruppe: GRS-rapporterende og IFRS-rapporterende foretak

Veiledningen omhandler beregningsforutsetninger for ytelsesbaserte pensjonsordninger etter IAS 19 Ytelser til ansatte og NRS 6 Pensjonskostnader.

Ved regnskapsføring av pensjonsordninger etter IAS 19 og NRS 6 må en rekke aktuarmessige beregningsforutsetninger fastsettes. Forutsetningene kan deles inn i økonomiske og demografiske forutsetninger. Fastsettelsen av enkelte av forutsetningene vil involvere betydelige elementer av skjønn og praktiske tilnærminger.

Dokumentet gir nærmere veiledning for hvordan forutsetningene praktisk kan fastsettes, klargjør visse presiseringer som følger av standarden og andre autoritative uttalelser, og angir mulig forståelse av uklare punkter. I tillegg inneholder veiledningen et forslag til beregninger av de ulike forutsetningene på et bestemt tidspunkt. Disse forslagene er gitt for å angi veiledende beregningsforutsetninger fastsatt basert på markedssituasjonen på den angitte dato. Det enkelte foretak må selv vurdere sine forutsetninger basert på de prinsipper og retningslinjer som følger av regnskapsstandardene og støtten i denne veiledningen.

Det følger av IAS 19 og NRS 6 at beregningsforutsetningene skal være realistiske, innbyrdes konsistente og oppdaterte i den forstand at de skal baseres på en enhetlig antagelse om fremtidig økonomisk utvikling. Det følger også at forutsetningene skal være basert på de faktiske forholdene i hver enkelt pensjonsordning. Foretaket skal derfor utarbeide beregningsforutsetninger tilpasset hver enkelt pensjonsordning i foretaket. Endringer i den økonomiske utviklingen fra det som har vært lagt til grunn tidligere vil medføre at forutsetningene skal revideres.

NRS(V) Pensjonsforutsetninger oppdateres vanligvis to ganger i året. Oppdateringen med tall 31.12 publiseres normalt tredje arbeidsdag i januar om kvelden hvis ikke det er særskilte problemstillinger. Tilsvarende publiseres oppdateringen med tall 31.8 normalt tredje arbeidsdag i september om kvelden hvis ikke det er særskilte problemstillinger.

I tillegg kan det bli gjort ekstraordinære oppdateringer i forbindelse med særlige situasjoner.

NRS(V) Regnskapsmessig behandling av pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon

Målgruppe: GRS-rapporterende og IFRS-rapporterende foretak

I denne veiledningen fra 2009 redegjøres det for hvorfor pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon (LOF), slik disse praktiseres, skal regnskapsføres som ytelsesbaserte pensjonsordninger etter både internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og norsk god regnskapsskikk. Veiledningen ble utgitt som følge av en debatt om regnskapspraksisen for pensjonsordninger etter LOF.

NRS(V) Endring av alderspensjons- og samordningsreglene for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger (OfTP)

– Regnskapsføring etter IAS 19 og NRS 6 av offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger

Målgruppe: GRS-rapporterende og IFRS-rapporterende foretak

Denne veiledningen fra august 2019 omhandler på hvilket tidspunkt vedtatte endringer av samordningsreglene for nåværende offentlig tjenestepensjonsordning skal anses å ha skjedd for foretak som følger NRS 6 eller IAS 19, herunder vurdering av tidspunkt for innregning av virkning. Veiledningen erstatter veiledningen utgitt i oktober 2018.

NRS(V) Bidrag fra pensjonsinnretning til oppreservering

– Regnskapsmessige konsekvenser for kvalifiserende forsikringspolise av at deler av oppreserveringsbehovet ved innføring av K2013 skal dekkes av pensjonsinnretningens egenkapital

Målgruppe: GRS-rapporterende og IFRS-rapporterende foretak

Deler av oppreserveringsbehovet ved innføring av K2013 skal dekkes av pensjonsinnretningens egenkapital etter retningslinjer gitt av Finanstilsynet. Hensikten med dokumentet er å gi veiledning om de regnskapsmessige konsekvensene av dette for arbeidsgiverne. Veiledningen ble utgitt i november 2014.