Fremtidig organisering av arbeidet med regnskapsstandarder i Norge

Stiftelsesstyret i NRS har på anmodning fra Finansdepartementet utarbeidet et forslag til mandat for en arbeidsgruppe som skal utrede mulige alternative måter å organisere arbeidet med standardsetting for regnskapspliktige etter regnskapsloven.

I påvente av arbeidsgruppens utredning avventes arbeidet med en eventuell ny regnskapsstandard for øvrige foretak basert på IFRS for SMEs.