GBS 18 Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning

Spørsmål er hvordan bokføringspliktige som har utkontraktert forvaltningen av sine verdipapirinvesteringer til porteføljeforvaltere skal innrette sin bokføring.

Med utkontraktering av porteføljeforvaltning menes i denne uttalelsen at en bokføringspliktig virksomhet har overlatt til en annen part å forvalte kapital i form av investeringer i aksjer, andeler og andre verdipapirer. Dette innebærer at forvalteren kjøper og selger verdipapirer, fører register over transaksjoner og beholdninger, og rapporterer avkastnings- og beholdningstall til investor.

Utgangspunktet for denne uttalelsen er at bokføringen av investeringer ved utkontraktering av porteføljeforvaltning må oppfylle det todelte formålet med bokføring:

  • Å etablere grunnlag for å produsere årsregnskapet og annen historisk regnskapsrapportering som følger av lov og forskrift (pliktig regnskapsrapportering), lovbestemte spesifikasjoner av denne rapporteringen og andre regnskapsopplysninger som kan kreves med hjemmel i lov og forskrift
  • Å muliggjøre kontroll av og innsyn i løpende transaksjoner og grunnlaget for pliktig regnskapsrapportering

Uttalelsen går igjennom de ulike kravene for å tilfredsstille formålet.

PDF-ikon GBS 18 Utkontraktering av porteføljeforvaltning