Gjennomgang av bokføringsreglene

Finansdepartementet ber Bokføringsstandardstyret (BSS) om å foreta en gjennomgang av reglene i bokføringsloven og bokføringsforskriften, og vurdere behovet for endringer i regelverket ut fra erfaringene med lovgivningen. Til dette arbeidet ønsker BSS innspill fra aktuelle brukergrupper.

Departementet har siden lovens ikrafttredelse mottatt flere henvendelser om krav i det nye bokføringsregelverket som oppleves som uklare eller urimelige. Bokføringsreglene har dessuten stor betydning for de aller fleste næringsdrivende i landet, og det tilsier en gjennomgang og evaluering av det nye regelverket for å vurdere behovet for justeringer. Departementet anser at det vil være hensiktsmessig å benytte den praktiske erfaring og faglige ekspertise i BSS til en slik gjennomgang. Det forutsettes imidlertid at BSS styrkes med en representant fra finansnæringen ved gjennomgangen av bokføringsregelverket og at regnskapsprodusentene blir bedre representert.

En del av gjennomgangen vil være å kartlegge om erfaringen med anvendelsen av bokføringsregelverket på enkelte områder tilsier en fornyet vurdering av kostnader og nytte ved kravene. Dersom gjennomgangen viser at det er behov for endringer, ber departementet om at det fremmes konkrete forslag til lov- eller forskriftsendringer. Kravet til oppbevaring av regnskapsmateriale (primærdokumentasjon) i 10 år omfattes ikke av gjennomgangen, men vil av departementet bli vurdert på annen måte.

I forbindelse med gjennomgangen ønsker BSS innspill fra aktuelle brukergrupper. Aktuelle organisasjoner inviteres til å presentere ønskede endringer for BSS mandag 25. eller tirsdag 26. februar 2008. Også andre organisasjoner enn de som er kontaktet direkte, kan melde sin interesse. De som ønsker å gi en slik presentasjon må melde sin interesse innen fredag 25. januar 2008.

En rapport med Bokføringsstandardstyrets gjennomgang og forslag skal sendes Finansdepartementet innen 1. juli 2008.