Høring av utredning om fremtidig organisering av arbeidet med nasjonale regnskapsstandarder

Finansdepartementet har sendt utredningen om fremtidig organisering av arbeidet med nasjonale regnskapsstandarder på høring.

Finansdepartementet besluttet i 2022 at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe som skulle utrede spørsmål knyttet til fremtidig organisering og finansiering av arbeidet med nasjonale regnskapsstandarder. Norsk Regnskapsstiftelse fikk i oppgave å sette sammen og organisere arbeidsgruppens arbeid. Arbeidsgruppen kom i januar 2023 med sin utredning.

Høringsdokumentene

Departementet understreker i høringsbrevet at anbefalingene som fremlegges i utredningen er arbeidsgruppens anbefalinger, og vil gjøre egne vurderinger basert også på innspill i høringsrunden. Departementet ber om eventuelle innspill til både arbeidsgruppens forslag i utredningen, samt ev. også andre forslag. Vedrørende spørsmålet om hvordan standardsettingen skal finansieres, bemerker departementet at arbeidsgruppens forslag om privat finansiering med utlikningsordning administrert av Brønnøysundregistrene trolig ikke vil velges, men departementet ber likevel relevante høringsinstanser knytte merknader til alternativet.

Høringsfrist er 12. januar 2024.