Høring – endringer i flere regnskapsstandarder i 2022 som følge av endringer i regnskapsloven

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) sender med dette på høring forslag til endringer i flere regnskapsstandarder som følge av endringer i regnskapsloven.

Lovendringene er gjennomført gjennom  lov om endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering og direktivgjennomføring) 30. april 2021 nr. 26. For nærmere informasjon om bakgrunnen for lovendringene vises det til lovforarbeidene (proposisjon 66 LS (2020-2021), NOU 2015: 10 og NOU 2016: 11).

Det foreslås endringer i følgende standarder:

  • NRS 1 Varer
  • NRS 3 Hendelser etter balansedagen
  • NRS 5 Spesifikasjon av særlige poster, korrigering av feil og virkning av prinsippendring og estimatendring
  • NRS 17 Virksomhetskjøp og konsernregnskap
  • NRS 18 Finansielle eiendeler og forpliktelser
  • NRS 19 Immaterielle eiendeler
  • NRS(F) Nedskrivning av anleggsmidler

Endringene er begrenset til nødvendige endringer som følge av lovendringene, enkelte språklige endringer og sletting av enkelte momenter som ikke lenger er relevante. I tillegg foreslås en endring i NRS 18 Finansielle eiendeler og forpliktelser vedlegg A punkt A5 som følge av IBOR-reformen – med innføring av Nowa som referanserente i visse kontrakter, eventuelt valg mellom Nibor og Nowa.

Øvrig oppdateringsbehov for standardene ligger utenfor mandatet for denne oppdateringen, og avventes til den fremtidige organiseringen av standardsettingen på regnskapsområdet i Norge er avklart.

Det tatt inn noe mer veiledning på enkelte punkter i standardene, hovedsakelig i tilknytning til lovendringene. De viktigste er omtalt i vedlagte høringsbrev.

Vurderingen av behovet for endringer i NRS 16 Årsberetning, og følgeendringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak og NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner på grunn av lovendringene gjenstår.

Ikrafttredelse

Lovendringene, og dermed også endringene i standardene, trer i kraft for regnskapsår påbegynt 1. juli 2021 eller senere.

Høringssvar

Høringssvar ønskes levert per e-post til nrs@revisorforeningen.no. Høringsfristen er 8. desember 2022.

Denne utsendelsen er sendt på e-post til høringsinstansene, i tillegg til å være tilgjengelig her på www.regnskapsstiftelsen.no. Høringer fra NRS er åpne for alle interessenter, ikke bare de definerte høringsinstansene. Det gjelder også denne høringssaken.

Innkomne høringssvar vil bli offentliggjort her på www.regnskapsstiftelsen.no.

Høringsbrev og høringsutkast til endrede standarder

Høringsbrev – flere regnskapsstandarder 2022

 

ZIP-fil med utkast til endrede regnskapsstandarder 2022 i ren og endringsmarkert versjon