Endringer i flere regnskapsstandarder i 2022 som følge av endringer i regnskapsloven

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har vedtatt endringer i flere regnskapsstandarder som følge av endringer i regnskapsloven. Endringene har vært på høring.

Lovendringene er gjennomført gjennom  lov om endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering og direktivgjennomføring) 30. april 2021 nr. 26. For nærmere informasjon om bakgrunnen for lovendringene vises det til lovforarbeidene (proposisjon 66 LS (2020-2021), NOU 2015: 10 og NOU 2016: 11).

Endrede standarder

Det er foretatt endringer i følgende standarder:

Endringene er i hovedsak begrenset til nødvendige endringer som følge av lovendringene, enkelte språklige endringer og sletting av enkelte momenter som ikke lenger er relevante. Øvrig oppdateringsbehov for standardene ligger utenfor mandatet for denne oppdateringen, og avventes til den fremtidige organiseringen av standardsettingen på regnskapsområdet i Norge er avklart. Det tatt inn noe mer veiledning på enkelte punkter i standardene, hovedsakelig i tilknytning til lovendringene.

Lovendringene, og dermed også endringene i standardene, trer i kraft for regnskapsår påbegynt 1. juli 2021 eller senere.

PDF-ikon

Endringsmarkert fra høring (zip-fil som viser endringsmarkering fra høring for standardene som er endret etter høringsrunden)

 

 

Mottatte høringssvar

 • BDO
 • EY
 • NHH
 • KPMG
 • NKRF – kontroll og revisjon i kommunene (ingen merknader)
 • PwC
 • Regnskap Norge (ingen merknader)
 • Revisorforeningen (ingen merknader)
 • Skattedirektoratet (ingen merknader)
 • Statistisk sentralbyrå (ingen merknader)

Høringsutkastene

Det ble foreslått endringer i følgende standarder:

 • NRS 1 Varer
 • NRS 3 Hendelser etter balansedagen
 • NRS 5 Spesifikasjon av særlige poster, korrigering av feil og virkning av prinsippendring og estimatendring
 • NRS 17 Virksomhetskjøp og konsernregnskap
 • NRS 18 Finansielle eiendeler og forpliktelser
 • NRS 19 Immaterielle eiendeler
 • NRS(F) Nedskrivning av anleggsmidler

Se også vedlagte høringsbrev nedenfor.

Vurderingen av behovet for endringer i NRS 16 Årsberetning, og følgeendringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak og NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner på grunn av lovendringene gjenstår.

Ikrafttredelse

Lovendringene, og dermed også endringene i standardene, trer i kraft for regnskapsår påbegynt 1. juli 2021 eller senere.

Høringsbrev og høringsutkast til endrede standarder

Høringsbrev – flere regnskapsstandarder 2022

 

ZIP-fil med utkast til endrede regnskapsstandarder 2022 i ren og endringsmarkert versjon