Høring – endringer i NRS 6 Pensjonskostnader

NRS har sendt enkelte endringer i NRS 6 Pensjonskostnader på høring.

Ved bruk av korridormetoden kan det forekomme situasjoner med planendringsgevinster, hvor den tidligere kostnaden ikke fullt ut er reflektert i regnskapet i tidligere perioder grunnet uinnregnede estimatavvik. Problemstillingen er aktualisert som følge av endringer i offentlig tjenestepensjon og de besluttede endringer av samordningsreglene i juni 2019.

Gjeldende regulering i NRS 6 innebærer at ubetingede planendringer skal resultatføres fullt ut på endringstidspunktet. For avkortinger ble det i 2005 åpnet for at avkortingsgevinster, som et alternativ, kunne benyttes til å redusere uinnregnede estimatavvik (Se NRS 6 punkt 60). NRS mener det er hensiktsmessig at det samme alternativet kan legges til grunn ved regnskapsføring av planendringer som innebærer en gevinst.

Det foreslås at det nye alternativet for planendringer, innarbeides i NRS 6 punkt 56, siste setning. Dette skal utgjøre et likestilt alternativ til gjeldende regulering i NRS 6. Valg av alternativ er et valg av regnskapsprinsipp og må gjennomføres konsistent for alle ordninger, dersom flere det er flere ordninger i samme foretak.

Dersom ubetinget planendring medfører en kostnad, skal denne resultatføres fullt ut endringstidspunktet. På dette punktet foreslås ingen endring.

NRS foreslår samtidig å innarbeide IAS 19 sin beskrivelse av planendring, avkorting og oppgjør. Begrepene er ikke definert i gjeldende NRS 6. I praksis erfares det at IAS 19 sine definisjoner normalt legges til grunn også ved anvendelse av NRS 6. Innarbeidelsen av definisjonene er ikke en nødvendig endring som følge av lovendringer, men utgjør en forenkling, samt at det fjerner en foreliggende usikkerhet i praksis ved at det tydeliggjøres at NRS 6 og IAS 19 har samme definisjon av begrepene. Endringsforslag fremkommer som ny innledende setning i henholdsvis punkt 56 og 58 i NRS 6.

Det foreslås videre å regulere beregningen av pensjonskostnaden for gjenværende periode etter at det har skjedd en planendring/avkorting. Gjeldende regulering i NRS 6 punkt 61 medfører uklarhet med hensyn til rekkevidden av bestemmelsen. Som en konsekvens av dette er det uensartet praksis på området. Problemstillingen er aktualisert som følge av endringen i IAS 19 vedtatt av IASB 7. februar 2018. Det foreslås at pensjonskostnaden for gjenværende periode skal beregnes basert på forutsetninger anvendt ved beregning av virkning av planendring/avkorting. Endringen i NRS 6 fremkommer i nytt punkt 56A for planendring, og for avkorting som ny setning avslutningsvis i punkt 59. Reguleringen som foreslås tilsvarer løsningen i IAS 19 etter endringen i februar 2018. Punkt 61 i gjeldende NRS justeres ved at omtale av avkorting og oppgjør fjernes.

Frist og praktiske opplysninger for innsendelse av høringssvar

Høringer fra NRS er åpne for alle interessenter, ikke bare de definerte høringsinstansene. Dette gjelder også denne høringssaken. Høringssvar ønskes levert som e-post til nrs@revisorforeningen.no, både i en versjon for offentliggjøring på nettside (helst i PDF) og i word-versjon for vår interne bruk. Innkomne høringssvar vil bli offentliggjort på www.regnskapsstiftelsen.no.

Høringsfristen er 4. november 2019.

Høringsdokumenter

PDF-ikon Høringsbrev – Endringer i NRS 6

PDF-ikon NRS 6 Pensjonskostnader september 2019 endringsmarkert

PDF-ikon Mottatte høringssvar