Høring om endringer i NRS 8

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) foreslår endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak som følge av endringer i regnskapsloven som trådte i kraft for regnskapsår påbegynt 1. juli 2021 eller senere. Endringene i standarden er i hovedsak ren innarbeiding av tilsvarende endringer som er gjort i regnskapsstandardene for øvrige foretak tidligere.

Høringssvar

Om høringsutkastet

For en oversikt over materielle endringer i NRS 8 vises det til vedlegg 2 bakerst i standarden, og til endringsmarkert standard. Nedenfor nevnes endringer som ikke har vært belyst i endringene av standardene for øvrige foretak, det vil si endringer som vedrører særreglene for små foretak eller gjelder et område som ikke er dekket i de øvrige standardene.

Definisjonen av små foretak

Dersom et selskaps hovedaktivitet er investeringsvirksomhet, skal avkastningen på investeringene inngå i salgsinntektene ved vurdering av terskelverdien for salgsinntekter. Det er presisert at dette gjelder uavhengig av hvordan avkastningen er klassifisert i årsregnskapet.

Definisjon av vesentlighet (regnskapsloven § 1-10)

I kapittel 2.1.4 er det tatt inn omtale av hvordan vesentlighetsprinsippet skal forstås ved utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde av foretakets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat, jf. definisjonen av vesentlighet i regnskapsloven ny § 1-10.

Resultatført virkning av prinsippendringer og korrigering av vesentlige feil

Dersom virkning av endring av regnskapsprinsipp og korrigering av vesentlige feil i tidligere årsregnskap resultatføres, jf. valgmuligheten i regnskapsloven § 4-3 tredje ledd, skal virkningen nå spesifiseres på egne linjer i resultatregnskapet som særlige poster (driftsinntekt, driftskostnad, finanspost eller skattekostnad, etter sin art). Bakgrunnen for endringen er at klassifisering som ekstraordinære poster tillates ikke lenger i oppstillingsplanen for resultatregnskapet etter regnskapsloven § 6-1 og 6-1 a. Se også NRS 5 Spesifikasjon av særlige poster mv. kapittel 3.

Rekkefølge av noter (regnskapsloven § 7-1 a)

Det er tatt inn et nytt kapittel 8.11 i standarden som gir veiledning knyttet til kravet i regnskapsloven ny § 7-1 a om at noteopplysninger for poster i balanse og resultatregnskap ha samme rekkefølge som postene i oppstillingen for balanse og resultatregnskap.

  • Vanligvis presenteres resultatregnskapet først i årsregnskapet, og det er derfor naturlig å starte nummereringen av notene i resultatregnskapet.
  • Det er ikke krav om å dele opp noter som er knyttet til flere regnskapsposter.
  • Noter som ikke er til poster i resultatregnskapet og balansen, for eksempel noten om anvendte regnskapsprinsipper (dersom disse presenteres samlet) og usikkerhet om fortsatt drift, kan presenteres før eller etter notene til resultatregnskapet og balansen.

AFP

I kapittel 6.1.1.1.1 er omtalen av tidligere AFP-ordning er tatt ut, siden den ikke lenger var relevant etter 2015. Eksisterende AFP-ordning omtales derfor heller ikke lenger som «ny AFP-ordning».

Ikrafttredelse

Endringene i NRS 8 trer i kraft for regnskapsår påbegynt 1. januar 2023 eller senere.

Høringsinstanser og høringsfrist

Høringsfristen er satt til 13. juni 2023. Høringer fra NRS er åpne for alle interessenter, ikke bare de definerte høringsinstansene. Det gjelder også denne høringssaken. Høringssvar ønskes levert per e-post til nrs @ revisorforeningen.no.

Høringsdokumenter

PDF-ikon Høringsbrev NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak (mai 2023)

 

PDF-ikon

Høringsutkast NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak (mai 2023)

 

PDF-ikon

Høringsutkast NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak endringsmarkert (mai 2023)