Høringssvar IFRS 2013

Egenkapitalmetoden: Andel av andre endringer i nettoeiendelene (ED/2012/3)
Det er spørsmål om hvordan egenkapitalendringer i det tilknyttede selskapet regnskapsføres i investors regnskap. NRS støtter IASBs forslag om å klargjøre reglene som følge av uensartet praksis, men støtter ikke det fremlagte forslaget til løsning. IASB oppfordres til å igangsette et mer konseptuelt prosjekt på området.

 

Klassifisering og måling: Begrensede endringer i IFRS 9 (ED/2012/4)
IASB foreslår en ny tredje kategori/modell for gjeldsinstrumenter (eiendelssiden). NRS er uenige i forslaget, og mener det er kompliserende, uten å gi mer brukernyttig regnskapsinformasjon. Det uttrykkes en generell bekymring for at utviklingen av standarden for regnskapsføring av finansielle instrumenter går i retning av flere valgmuligheter, økt kompleksitet, og mindre klare prinsipper og modeller. Endringene er mer omfattende enn det IASB gir uttrykk for ved å omtale endringene som begrensede endringer i IFRS 9.

 

«Novation» av derivater og kontinuitet i sikringsbokføring (ED/2013/2)
NRS støtter i hovedsak høringsforslaget om kontinuitet i sikringsbokføring ved «noviation» av derivater, men har noen kommentarer til virkeområdet og formuleringene i forslaget.

 

Salg eller ytelse av eiendeler mellom investor og tilknyttet selskap eller felleskontollert virksomhet (ED/2012/6)
NRS støtter at IASB tar tak i den identifiserte inkonsistensen mellom regnskapsføringen etter IFRS 10 (tap av kontroll over et datterselskap) og IAS 28 (salg eller innskudd av ting til et tilknyttet selskap eller felleskontrollert virksomhet). NRS er imidlertid uenig i at den foreslåtte endringen bare kommer til anvendelse der datterselskapet (som ikke utgjør virksomhet) er solgt eller ytt til det tilknyttede selskapet eller den felleskontrollerte virksomheten. Samme prinsipp bør komme til anvendelse generelt der investor beholder en interesse i et tilknyttet selskap eller en felleskontrollert virksomhet som ikke utgjør en virksomhet.

 

Anskaffelse av en interesse i en felleskontrollert ordning (ED/2012/7)
NRS støtter at IASB gir veiledning om regnskapsføringen av interessen i en felleskontrollert ordning for å redusere uensartet praksis. NRS er enig i at en bør bygge på relevante prinsipper i IFRS 3, men mener at felles kontroll er så vidt forskjellig fra kontroll at det bør utvikles særskilt veiledning innenfor IFRS 11.

Anskaffelse av en interesse i en felleskontrollert ordning kan ofte involvere flere elementer; anskaffelse av den fellekontrollerte ordningen, ytelse av eiendeler, virksomhet eller datterselskaper (eller deler av datterselskaper) og/eller tap av kontroll med datterselskaper. Det bør gjøres en mer samlet gjennomgang av dette området for å sikre konsistens i regelverket, slik at problemstillinger som tilsvarer hverandre baseres på tilsvarende prinsipper.

 

Forventet kredittap (ED/2013/3)
NRS støtter overgang til en forventet tap-modell, men er uenig i tilnærmingen til en forventet tap-modell som er foreslått i høringsutkastet. Amortisert kost bør være en metode med integrert måling, og det er derfor er feil å introdusere bruken av to forskjellige rentesatser for å beregne amortisert kost. Det foreslås i høringssvaret at IASB utvikler prinsippet i 2009-høringsforslaget videre.

 

«Regulatory deferral accounts» (ED/2013/5)
NRS mener IASB bør tenke seg grundig om før det gis unntak fra de generelle prinsippene i IFRS for en bransje, og særlig for noen enheter innenfor samme bransje. Vi er med den bakgrunn uenige i forslaget.

 

Leieavtaler (ED/2013/6)
NRS støtter IASBs utvikling av en ny standard for leieavtaler som skal erstatte IAS 17. I høringssvaret uttrykkes det støtte til forslaget om en rett-til-bruk-modell for regnskapsføringen på leietakersiden, og at IASB har gått videre med en fraregningsmodell for regnskapsføringen på leietakersiden. NRS mener imidlertid at IASB bør beholde målsetningen om å utvikle en samlet modell for regnskapsføringen. Det mangler konseptuell basis for forslaget om å dele inn i leieavtaler av type A og type B, og foreslår at IASB går videre med en samlet modell basert på konseptene bak leieavtaler av type A. Videre er NRS bekymret for at avgrensningen mellom leieavtaler og «firmly committed executory contracts» ikke er tilstrekkelig robust.

 

Forsikringskontrakter (ED/2013/7)
NRS støtter at IASB utvikler en standard for forsikringskontrakter, og er enig i hovedinnholdet i høringsforslaget, men støtter ikke speilingsmetoden som er foreslått. Det gis innspill om at fremstilling og språk i standarden bør forbedres.

 

Landbruk: «Bearer plants» (ED/2013/8)
NRS støtter ikke forslaget om å gjennomføre begrensede endringer i IAS 41 for visse typer biologiske eiendeler. Hvis IAS 41 skal endres bør det gjøres som konsekvens av en full gjennomgang av standarden. NRS har tidligere foreslått at IASB bør prioritere en slik full gjennomgang av IAS 41.

 

Rammeverket (DP/2013/1)
Diskusjonsnotatet er inndelt i kapitler som behandler følgende temaer: innledning, elementene i finansregnskapet, ytterligere veiledning til definisjonene av eiendeler og gjeld, innregning og fraregning, definisjonen av egenkapital og distinksjonen mellom gjeld og egenkapital, måling, presentasjon og noteopplysninger, OCI og andre temaer. NRS berømmer IASB for innsatsen, og støtter mange av forslagene i høringsutkastet. Når det gjelder OCI, synes NRS at denne delen mangler tilstrekkelig konseptuell basis, og at IASB bør gjør mer arbeid for å utvikle det prinsipielle grunnlaget. Det er behov for en klar definisjon av «profit and loss» som basis for å definere innholdet i OCI. Det foreslås at denne delen løftes ut til et eget prosjekt med en lenger tidshorisont, samtidig som arbeidet med de øvrige delene fortsettes som planlagt. Videre uttrykker NRS bekymring for at kapitlet om måling ikke er utviklet med den robusthet og kvalitet som er nødvendig, og ser behov for at denne delen forbedres.

 

Høringssvar avgitt til EFRAG
Forretningsmodeller for langsiktige investeringsaktiviteter – er det behov for særskilt finansiell rapportering?
Høringsnotat stiller spørsmål om langsiktig investeringsaktiviteter er en forretningsmodell som medfører behov for særskilt tilpassede regnskapsprinsipper. EFRAG har sammen med standardsetterene i UK og Frankrike igangsatt et prosjekt på forretningsmodellens rolle i finansiell rapportering. NRS anbefaler i høringssvaret at man avventer konklusjonene i det prosjektet før dette spørsmålet vurderes. Vi er usikre på om forretningsmodellkonseptet skal være avgjørende for den finansielle rapporteringen.

Vedlegg