Høringssvar IFRS 2014

Høringssvar avgitt til IASB, IFRS Foundation og IFRS IC

Rammeverket (DP/2013/1)

Diskusjonsnotatet er inndelt i kapitler som behandler følgende temaer: innledning, elementene i finansregnskapet, ytterligere veiledning til definisjonene av eiendeler og gjeld, innregning og fraregning, definisjonen av egenkapital og distinksjonen mellom gjeld og egenkapital, måling, presentasjon og noteopplysninger, OCI og andre temaer. NRS berømmer IASB for innsatsen, og støtter mange av forslagene i høringsutkastet. Når det gjelder OCI, synes NRS at denne delen mangler tilstrekkelig konseptuell basis, og at IASB bør gjør mer arbeid for å utvikle det prinsipielle grunnlaget. Det er behov for en klar definisjon av «profit and loss» som basis for å definere innholdet i OCI. Det foreslås at denne delen løftes ut til et eget prosjekt med en lenger tidshorisont, samtidig som arbeidet med de øvrige delene fortsettes som planlagt. Videre uttrykker NRS bekymring for at kapitlet om måling ikke er utviklet med den robusthet og kvalitet som er nødvendig, og ser behov for at denne delen forbedres.

 

Egenkapitalmetoden i separate finansregnskaper (ED/2013/10)

NRS ser flere fordeler med å innarbeide egenkapitalmetoden som en av valgmuligheter for regnskapsføring av interesser i datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter i det separate finansregnskapet. Fordelene anses imidlertid ikke å overstige ulempene ved å øke antall tillatte valgmuligheter og målealternativer. Generelt bør antall opsjoner og målealternativer begrenses til et minimum fordi valgmuligheter reduserer sammenlignbarheten. NRS støtter derfor ikke at det åpnes for bruk av egenkapitalmetoden i det separate finansregnskapet.

 

«Post implementation review» for IFRS 3

NRS ser i prinsippet argumenter for å ha èn regnskapsmetode for alle kjøp, uavhengig av om eiendel(ene) som er kjøpt representerer en virksomhet eller ikke. Men slik dagens regler er utformet, ser NRS fordeler med å ha separate regnskapsregler for virksomhetssammenslutninger og kjøp av enkelteiendeler. Bl.a. nevnes forbudet i IAS 12 mot initiell innregning av forpliktelser og eiendeler ved utsatt skatt når det ikke er kjøp av virksomhet.

Et annet punkt som tas opp i høringssvaret, er at et flertall i NRS mener goodwill bør avskrives, og ikke bare bli gjenstand for en nedskrivningstest. Som begrunnelse for hvorfor flertallet ikke er tilhenger av en ren nedskrivningstest, vises det bl.a til at kjøpt goodwill raskt kan bli erstattet av egenutviklet goodwill.

 

Initiativ om noteopplysninger (ED/2014/1)

NRS støtter initiativet i høringsutkastet. Forslaget adresserer noen av problemene med nåværende anvendelse av IAS 1, og kan hjelpe med å forbedre presentasjon og noteopplysninger og nytten av finansiell rapportering. NRS anser dette som et første skritt til forbedring, og ønsker en mer gjennomgripende gjennomgang av presentasjons- og noteopplysningskravene på et senere tidspunkt.

NRS støtter i hovedsak forslagene til endringer, men har noen kommentarer til noen av formuleringene.

 

Investeringsselskaper – anvendelse av unntaket fra konsolidering (ED/2014/2)

NRS støtter forslaget om å klargjøre at unntaket fra konsolidering også omfatter morselskap som er datterselskap av et investeringsselskap. Høringsutkastet foreslår også at et investeringsselskaps datterselskaper som yter investeringsrelaterte tjenester til morselskapet skal regnskapsføres til virkelig verdi. NRS er enig i at regnskapsføringen av slike datterselskaper bør avklares, men er kritisk til om virkelig verdi er den beste målemetoden.

 

Regnskapsføring av dynamisk risikostyring – en porteføljerevurderingsmodell for makrosikring (DP/2014/1)

IASB har utgitt et diskusjonsnotat om regnskapsføring av dynamisk risikostyring, NRS støtter ikke at forlaget i diskusjonsnotatet utvikles videre til et høringsutkast. Relevansen av måling som følge av porteføljerevurderingsmodellen bør analyseres ytterligere. Hva er relevansen av delvis måling til virkelig verdi? Det er mange andre problemstillinger som bør prioriteres før dette prosjektet videreutvikles.

NRS finner at flere av definisjonene av sikringseksponeringer i diskusjonsnotatet er i konflikt med nåværende forståelse av kravene i rammeverket, og støtter derfor ikke disse.

Det stilles spørsmål om den praktiske gjennomførbarheten av de foreslåtte løsningene, og en ber IASB bekrefte at løsningene kan gjøres gjenstand for uavhengig revisjon og regnskapskontroll.

 

Innregning av eiendeler ved utsatt skatt for urealiserte tap (ED/2014/3)

NRS støtter forlagene til klargjøring. Samtidig gis det uttrykk for at dette er et av flere forslag til begrensede endringer i IAS 12, og en foretrekker at endringer heller har et videre fokus med en mer pinsippbasert tilnærming. IASB har et langsiktig forskningsporsjekt på skatt, og NRS ber om at IASB gir dette prosjektet høyere prioritet.

 

Høringssvar avgitt til EFRAG

Kompleksitet

EFRAG har publisert flere bulletiner under hovedtemaet «Getting a better framework». Denne bulletinen omhandler kompleksitet i finansiell rapportering. NRS støtter distinksjonen mellom unngåelig og uunngåelig kompleksitet i finansiell rapportering, og mener temaene som er nevnt i punkt 16 i bulletinen er gode eksempler på unngåelig kompleksitet. Spesielt nevnes at regnskapsstandardene ikke bør inneholde regler spesielt rettet inn mot å motvirke misbruk (anti-abuse measures). Videre trekkes det frem at bulletinens referanse til introduksjon av nye begreper og konsepter og den inkonsistente bruken av eksisterende begreper, er en viktig påminnelse til standardsettere. Ved utformingen av en internasjonal regnskapsstandard på originalspråket engelsk, bør en ta visse hensyn til konsekvensene i forbindelse med oversettelse. NRS er imidlertid uenig i forslaget om å inkludere barrierer mot kompleksitet i rammeverket.

 

Egenkapitalmetoden: En måleregel eller enlinjekonsolidering?

NRS støtter EFRAGs inititativ til debatt om disse spørsmålene, og mener at diskusjonsnotatet vil gi nyttig input til IASBs forskningsprosjekt på egenkapitalmetoden. NRS er enig i at nåværende IAS 28 mangler et sett av prinsipper som dekker alle aspekter ved regnskapsføring etter egenkapitalmetoden. Mangelen på robuste prinsipper og mangelfull veiledning har medført uensartet anvendelse av egenkapitalmetoden i praksis.

I forskningsprosjektet om egenkapitalmetoden bør hovedmålsettingen til IASB være å klargjøre målsetningene med egenkapitalmetoden for rapportering av investering i tilknyttet selskap eller felleskontrollert virksomhet.

NRS mener egenkapitalmetoden konseptuelt ikke kan være en enlinjekonsolidering, både fordi konsolidering i IFRS 10 bygger på et kontrollkonsept og fordi det legges til grunn at et tilknyttet selskap eller en felleskontrollert virksomhet er en egen regnskapsenhet, ikke individuelle eiendeler og forpliktelser for investor.

 

Forretningsmodellens rolle i finansregnskapene

EFRAGs diskusjonsnotat legger til grunn at finansregnskaper basert på forretningsmodellen møter de kvalitative karakteristika i IASBs rammeverk. NRS er uenig i dette, og mener forretningsmodellkonseptets berettigelse må eksplisitt begrunnes i det enkelte tilfelle det brukes.

NRS mener det å introdusere mer eksplisitt bruk av forretningsmodellen i finansiell rapportering snarere vil svekke enn øke transparens og sammenlignbarhet.

 

Krav (claims)

EFRAG har utgitt et diskusjonsnotat om kreditsiden av balansen. NRS støtter EFRAGs initiativ for å bistå IASB i å utvikle et konsistent sett regnskapsregler for klassifisering av krav (claims). NRS mener diskusjonsnotatet er et nyttig utgangspunkt for å se på klassifiseringen på kreditsiden av balansen i mer dybde og detalj enn det som har vært gjort hittil.

 

Avgifter (levies)

EFRAG har utgitt et notat om hvilke endringer som må gjøres i IFRS, for å gi grunnlag for en annen regnskapsmessig løsning enn det som fremgår av i IFRIC 21. NRS støtter EFRAGs initiativ til å diskutere visse elementer i IFRIC 21. Diskusjonsnotatet er et nyttig bidrag for å få frem hvor ytterligere klargjøring er nødvendig for å unngå inkonsistent anvendelse av veiledningen og uønskede regnskapsmessige løsninger.

 

Presentasjon av reversering av ‘step-ups’

IFRS 3 krever at kjøper innregner identifiserte nettoeiendeler til virkelig verdi. Dette medfører regnskapsføring av høyere verdier enn balanseførte verdier i den oppkjøpte virksomheten (merverdi). Når eiendeler som varelager selges etter oppkjøpet, inkluderer varekostnaden reverseringen av merverdien. Notatet omhandler hvordan denne effekten kan presenteres eller informeres om for å øke brukernes forståelse av effektene av oppkjøpet.

NRS støtter ikke et nytt generisk krav om å gi informasjon om reverseringen som omtalt, men ser at informasonen kan være relevant for noen virksomheter. En mener derfor at det skal være tillatt å gi noteopplysninger hvis informasjonen ansees relevant og vesentlig for brukerne av finansregnskapene.

 

Svar til EU-kommisjonen

Betydningen av IFRS i EU

NRS har svart på et spørreskjema fra EU-kommisjonen om virkninger av innføringen av IFRS i EU. NRS mener at IFRS-forordningen har bidratt positivt til utviklingen mot et etablert sett av globale regnskapsstandarder av høy kvalitet. Innføringen av IFRS har økt sammenlignbarheten av europeiske børsnoterte finansregnskaper, og bidratt til enklere tilgang til kapital.

Vedlegg:

Høringssvar 2014