Høringssvar IFRS 2015

Høringssvar IFRS 2015

Høringssvar avgitt til IASB, IFRS Foundation og IFRS IC.

Rapportering av de regnskapsmessige effektene av prisreguleringsregimer (Rate Regulation) (DP/2014/2)

Diskusjonsnotatet beskriver ulike former for prisreguleringsregimer og angir fire mulige alternativer for regnskapsføringen. NRS støtter IASBs initiativ til å gi veiledning på dette området. Det er mange ulike former for prisreguleringsregimer. Vi støtter derfor at den kommende standarden gir en definisjon for å klargjøre hva som ligger innenfor virkeområdet til standarden. NRS mener det bør utvikles spesifikke krav i IFRS for å utsette eller forskuttere innregningen av kostnader og inntekter i prisreguleringsregimer, forutsatt at eiendelsdefinisjonen og gjeldsdefinisjonen i det kommende rammeverket er oppfylt («alternativ 3»). Dersom «regulary deferral accounts» ikke vil ligge innenfor definisjonen av eiendeler og gjeld i det oppdaterte rammeverket, er NRS av den oppfating at «regulary deferral accounts» ikke skal innregnes («alternativ 4»).

Måling til virkelig verdi av noterte datterselskaper, felleskontrollerte virksomhter eller tilknyttede selskaper (ED/2014/4)

NRS støtter konklusjonen i høringsutkastet om hva som er måleenheten innenfor virkeområdet til IFRS 10, IAS 27 og IAS 28.

Klassifisering og måling av aksjebaserte betalingstransaksjoner (ED/2014/5)

NRS støtter i hovedsak forslagene til endringer i IFRS 2, men ber om enkelte klargjøringer.

Initiativ om noteopplysninger – forslag til endringer i IAS 7 (ED/2014/6)

NRS støtter forslaget til IAS 7.44A. Derimot støttes ikke forslaget til IAS 7.50A. NRS er enig i at informasjon om den regnskapspliktiges likviditet er brukernyttig informasjon, men har innvendinger til det foreliggende forslaget, og mener at det må jobbes mer med forslaget før det kan ferdigstilles.

Klassifisering av forpliktelser (ED/2015/1)

NRS støtter IASBs initiativ til å gi veiledning om klassifisering av forpliktelser, men mener at høringsforslaget ikke adresserer alle de vanligste utfordringene ved anvendelsen av klassifiseringskriteriene i IAS 1. NRS ber derfor om ytterligere veiledning. Videre ber vi om en klargjøring av endringen i IAS 1.69.

Dato for ikrafttredelse av IFRS 15 (DP/2015/2)

NRS støtter forslaget om å utsette ikrafttredelsesdatoen for IFRS 15.

Dato for ikrafttredelse av endringene i IFRS 10 og IAS 28 (DP/2015/7)

NRS støtter IASBs innsats for å adressere nåværende inkonsistens mellom IFRS 10 og IAS 28. NRS støtter også hovedprinsippet i endringen av IFRS 10 og IAS 28 fra september 2014. NRS er derfor enig i beslutningen om ikke å trekke tilbake endringen fra september 2014, og å tillate tidligere anvendelse. NRS er imidlertid ikke enig i beslutningen om å utsette ikrafttredelsesdatoen (potensielt i lang tid), da dette kan medføre uensartet praksis.

Ny måling av en planendring, avkorting eller oppgjør. Tilgjengelighet av tilbakebetaling fra en ytelsesplan (ED/2015/5)

NRS støtter IASBs initiativ for å forbedre veiledningen på regnskapsføring av pensjoner. Vi er imidlertid skeptiske til at noen av forslagene til endringer i denne nylig endrede standarden gjelder mindre viktige aspekter ved målingen, samtidig som den grunnleggende modellen for klassifisering og måling av slike forpliktelser forblir uendret. Dette til tross for mer vesentlige problemstillinger knyttet til klassifisering og måling som ikke er løst. NRS støtter ikke forslaget til endring av IAS 19.67.

Konseptuelt rammeverk (ED/2015/3)

NRS oppfatter at høringsutkastet innebærer et viktig skritt på veien til å etablere et nytt konseptuelt rammeverk. Vi mener imidlertid at det er behov for ytterligere arbeid med rammeverket.

I tillegg til kommentarene til de detaljerte punktene i høringsutkastet, gir NRS noen generelle kommentarer til den videre utviklingen av rammeverket. Rammeverket er i mange henseender et uferdig produkt. NRS mener for eksempel at følgende bør dekkes av rammeverket:

  • et klart system for rapportering av «performance»
  • kriterier for å velge målemetode
  • rasjonale for å klassifisere inntekter og kostnader over OCI
  • definisjon eller beskrivelse av formålet med hver regnskapsoppstilling

NRS mener det er akseptabelt å utgi et nytt rammeverk selv om ikke alle elementene er på plass, og de siste elementene tilføyes senere, men det bør være mulig å komme noe lenger før rammeverket utgis.

NRS mener kontantstrømmoppstillingen bør inkluderes i oppstillingene som defineres i rammeverket. Videre har NRS kommentarer til strukturen i dokumentet. Vi mener dessuten at en systematisk svakhet ved dokumentet er at det ikke klargjøres underveis hvem omtalen retter seg til, standardsetter, regnskapsprodusentene mv. eller begge deler.

IFRS Foundations Trustees gjennomgang av struktur og effektivitet

NRS uttaler bl.a. at IASB bør konsentrere seg om å utvikle standarder for foretak, børsnoterte og ikke-børsnoterte, med hovedfokus på børsnoterte. NRS mener at IASB ikke bør utvide aktivitetene til andre sektorer, verken offentlig sektor eller ideelle organisasjoner.

IASB agendakonsultasjon

I svarbrevet til NRS på agendakonsultasjonen fremhever NRS at det er behov for en grundig utredningsfase (research phase). NRS mener en del av utfordringene vi har sett i for eksempel leasingprosjektet og inntektsskattprosjektet kunne vært unngått hvis en hadde brukt mer ressurser i utredningsfasen. Utredningsfasen kan omfatte både store, vidtrekkende prosjekter og prosjekter av mer begrenset karakter. Omfanget av prosjekter kan være stort og prosjektene kan gå over lenger tid. Derimot bør antallet prosjekter i fasen hvor selve standarden utarbeides eller endres være begrenset. Prosjekter som er i standardfasen bør ferdigstilles raskt. Det bør begrunnes hvorfor et prosjekt tas videre til standardfasen.

Prosjektene NRS prioriterer høyt, både når det gjelder viktighet og tidsmessig, er diskonteringsrenten i IFRS-standardene, goodwill og nedskrivning, noteopplysningsprosjektet og «extractive activities». Andre prosjekter som NRS mener bør ha prioritet tidsmessig er egenkapitalmetoden og IFRS 5. NRS mener prosjektene på avsetninger, «performance» og OCI, distinksjonen mellom gjeld og egenkapital for finansielle instrumenter og en fundamental gjennomgang av IAS 41 også har høy viktighet, men med moderat prioritering tidsmessig.

Vedlegg

Høringssvar IFRS 2015 samlet