Høringssvar IFRS 2016

Høringssvar IFRS 2016

Høringssvar avgitt til IASB, IFRS Foundation og IFRS IC.

Usikre skatteposisjoner (DI/2015/1)

NRS støtter at det gis veiledning om regnskapsføring av periodeskatt og utsatt skatt ved usikre skatteposisjoner. Nåværende IAS 12 gir ikke spesifikk veiledning på området, og NRS erkjenner at dette har medført uensartet praksis.

NRS støtter forslagene i utkastet til tolkning, men påpeker at den foreslåtte veiledningen medfører ulik regnskapføring av usikre skatteposisjoner (innenfor virkeområdet til IAS 12) og usikkerhet om behandlingen av indirekte skatter (innenfor virkeområdet til IAS 37). NRS påpeker videre at IAS 12 er en komplisert standard med svakheter, og ber IASB gi prioritet til forskningsprosjektet for IAS 12.

Transaksjoner i utenlandsk valuta og forskuddsbetalinger (DI/2015/2)

NRS støtter at IASB tar initiativ til å klargjøre dette området, og støtter forslagene i høringsutkastet.

Bruk av vesentlighet i finansregnskap (ED/2014/5)

NRS er enig i at hvis IASB velger å gi separat veiledning om vesentlighet bør det være i form at ikke-bindende veiledning. NRS er imidlertid ikke overbevist om at et separat dokument med en ny og ukjent status («practice statement») er mest egnet. Gitt innholdet i dokumentet, mener NRS at det vil være bedre å tilføye eksempler på problemstillinger knyttet til vesentlighet i IAS 1 og det nye rammeverket. NRS synes at eksemplene i dokumentet av varierende grad er nyttige.

Overføring av investeringseiendom (ED/2015/9)

NRS støtter forslaget til endringer i IAS 40, men stiller spørsmål ved om nytten ved retrospektiv anvendelse vil overstige kostnadene, og foreslår derfor at endringene gis prospektiv anvendelse.

Definisjon av virksomhet og regnskapsføring av eksisterende eierandeler (ED/2016/1)

NRS påpeker innledningsvis i høringssvaret at definisjonen av virksomhet i Appendix A til IFRS 3 vil trenge en oppdatering for å være i samsvar med endringene som foreslås i standarden.

Generelt mener NRS at de foreslåtte endringene for å klargjøre virksomhetsdefinisjonen gir nyttig veiledning til brukerne av standarden og klargjør grensedragningen mellom kjøpt virksomhet og kjøpte eiendeler. NRS reiser enkelte spørsmål som IASB bes vurdere nærmere.

Vedlegg

Høringssvar IFRS 2016 samlet