Manglende fremdrift i arbeidet med ny regnskapslov

Norsk RegnskapsStiftelse har sendt brev til finansminister Siv Jensen om manglende fremdrift i arbeidet med ny regnskapslov.

Brevets innhold:

«Det er nå to år siden Regnskapslovutvalget la frem sin første utredning NOU 2015: 10 om forslag til ny lov om årsregnskap. Siden har det skjedd svært lite med dette lovarbeidet, bortsett fra noen mindre forslag som ble fremmet i Prop. 160 L 21. juni 2017. Styret i Norsk RegnskapsStiftelse er bekymret over dette og vil peke på behovet for større fremdrift i dette viktige arbeidet.

Mandatet for lovutredningen ble utarbeidet i tett og godt samarbeid mellom Finansdepartementet og Norsk RegnskapsStiftelse. Det store behovet for modernisering og forenkling av regnskapsavleggelsen, ga klare føringer for utredningen. NRS hadde også et godt samarbeid med lovutvalget i utredningsperioden. Utvalget leverte et godt og gjennomarbeidet forslag til ny lov og NRS støttet i all hovedsak utvalgets forslag. Også majoriteten av høringsinstansene ga sin støtte til hovedtrekkene i forslaget.

Med en oversittet frist for gjennomføring av EØS-forpliktelsene og en utredning med bred støtte, la vi til grunn at videre arbeid med et forslag til en ny og moderne lov som kunne legges frem for Stortinget, ville gå raskt. Etter det vi erfarer, er det nå betydelig usikkerhet knyttet til når et eventuelt forslag til ny lov vil foreligge. Det betyr at norsk næringsliv og brukerne av regnskaper, fortsatt vil måtte vente i flere år før man får en moderne regnskapslov.

Regnskapslovutvalgets forslag forutsetter utarbeidelse av en ny norsk regnskapsstandard basert på IFRS for SMEs. NRS har de siste to årene benyttet alle tilgjengelige ressurser i arbeidet med en ny norsk regnskapsstandard, for at denne skulle kunne være klar samtidig med ikrafttredelsen av den nye loven. Ajourhold av eksisterende standarder som utfyller gjeldende regnskapslov har således ikke vært prioritert i denne perioden. NRS har løpende orientert departementet om dette og behovet for fremdrift i arbeidet med ny lov.

Basert på den uklare situasjonen med hensyn til videre fremdrift og retning i departementets arbeid med en ny regnskapslov, har styret i NRS nå besluttet å stoppe arbeidet med ny regnskapsstandard. Arbeidet i Regnskapsstandardstyret i NRS er i stor grad ulønnet utvalgsarbeid basert på dugnadsinnsats. Det er begrenset hvor lenge det er meningsfullt å holde i gang et slikt frivillig arbeid, når det er høyst uklart om og når denne standarden vil bli benyttet i fremtiden.

Vi mener Finansdepartementets oppfølging av forslag til ny regnskapslovgivning må få en høyere prioritet. Går det for lang tid fra utredning til ikrafttredelse av lov, vil dette i seg selv medføre kostnader. Utredningen vil heller ikke være oppdatert. Næringslivet og regnskapsbrukerne trenger en modernisert lov nå.

Vi ber om at arbeidet gis ny prioritet og at den tidligere gode dialogen mellom Norsk Regnskapsstiftelse og Finansdepartementet om saken gjenopprettes.

De stiftende organisasjoner som står bak Norsk RegnskapsStiftelse er Den norske Revisorforening, Econa, Handelshøyskolen BI, Norges Handelshøyskole, Norske Finansanalytikeres Forening, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo Børs og Regnskap Norge.»

Brevet som vedlegg