Norsk RegnskapsStiftelses ærespris

Norsk RegnskapsStiftelses ærespris er tildelt Harald Brandsås

Begrunnelse for tildelingen

Norsk RegnskapsStiftelse ble stiftet i 1989. Harald Brandsås ble da valgt inn i fagorganet som representant for Norges Registrerte Revisorers Forening. I 1993 ble han gjenvalgt for en ny periode, men han gikk ut av fagorganet i 1994 fordi han begynte hos Norges Statsautoriserte Revisorers Forening. Som ansatt hos Norges Statsautoriserte Revisorers Forening, og senere i Den norske Revisorforening, har Harald hatt en nøkkelrolle i driften av Norsk RegnskapsStiftelse som stiftelsens sekretær.

Det har til tider vært friske diskusjoner i det norske regnskapsmiljøet. Harald har vist en formidabel diplomatisk evne ved å være på talefot med alle. Han har vært godt likt og faglig respektert – i alle leirer. Det har hatt svært stor betydning.

Det er grunn til å fremheve Haralds genuine interesse for, og evne til, å etablere gode bånd mellom regnskaps- og revisjonsprofesjonen, øvrig næringsliv, offentlig myndigheter og akademia. Ved å delta i råd og utvalg og på konferanser nasjonalt og internasjonalt, har hans omgjengelighet, interesser og store fagkunnskap bidratt til å knytte reguleringsmyndigheter, regnskapsprodusenter, regnskapsbrukere og akademia sammen, også på tvers av landegrenser.

Det norske regnskapsmiljøet har mye å takke Harald for. Hans store engasjement for regnskapsfaget, hans fagkunnskap og villigheten til å bruke arbeidstid og fritid til å skjøtte stiftelsens og regnskapsfagets interesser har gitt vesentlige bidrag til utviklingen av regnskapsfaget i Norge. Det er derfor med stor glede styret i Norsk RegnskapsStiftelse har besluttet å tildele Harald Brandsås Norsk RegnskapsStiftelses ærespris.

 

Reglement for tildeling av Norsk Regnskapsstiftelses ærespris

§ 1

Norsk RegnskapsStiftelses ærespris tildeles personer som gjennom har levert en særlig betydningsfull innsats til det beste for norsk regnskapsutvikling i tråd med formålet til Norsk RegnskapsStiftelse.

Prisvinnerens innsats og betydning må ha gått vesentlig utover det som med rimelighet kan forventes av en person med vedkommendes stilling, funksjon eller verv.

§ 2

Medlemmer av stiftelsesstyret og fagorganene kan foreslå kandidater. Forslag må begrunnes.

§ 3

Stiftelsesstyret i Norsk RegnskapsStiftelse fatter beslutning om tildeling av æresprisen.