NRS(V) Endring av samordningsreglene for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert NRS(V) Innføring av levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger fra desember 2014. Bakgrunnen for oppdateringen er endring av samordningsregelverket for offentlige tjenestepensjoner.

Veiledningen har endret navn som følge av oppdateringen til NRS(V) Endring av samordningsreglene for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger.

Veiledningen omhandler på hvilket tidspunkt vedtatte endringer av samordningsreglene for nåværende offentlig tjenestepensjonsordning skal anses å ha skjedd for foretak som følger NRS 6 eller IAS 19 herunder vurdering av tidspunkt for innregning av virkning.

Som følge av avtalen om ny offentlig tjenestepensjon (OfTP), har NRS kommet til at virkningstidspunktet for regnskapsmessig innregning av endringen av samordningsreglene må vurderes i lys av avtalen om ny OfTP. Videre er det lagt til grunn at virkningstidspunktet må vurderes separat for de ulike årskull, da innholdet i og omfanget av endringer er ulikt for de ulike årskull.

For årskullene 1954-1958 utgjør det vedtatte samordningsregelverk samtlige nødvendige endringer som følge av pensjonsreformen og endringer vurderes således å ha skjedd. Før oppdatert «Avtale om beregnet folketrygd i offentlig tjenestepensjon» («bransjeavtale») foreligger, vil det kunne være særlig utfordrende å foreta en pålitelig måling av virkningen av planendring for disse årskullene.  Som en konsekvens av dette legger NRS til grunn at planendringsvirkningen for disse årskullene først innregnes når oppdatert bransjeavtale foreligger.

For årskullene 1959-1962 og årskullene født fra og med 1963 vurderes at endringer av samordningsreglene skal innregnes samtidig med virkningen av nye garanti-/kompensasjonsbestemmelser.  Dette begrunnes med at samvirkningen mellom samordnings- og garanti-/kompensasjonsbestemmelser var en vesentlig forutsetning for avtalen om ny OfTP mellom partene i arbeidslivet med den konsekvens at det kan være naturlig å vurdere dette som en samlet endring. Nye garanti- og kompensasjonsbestemmelser forventes vedtatt i 2019.

Veiledningen omhandler ikke øvrige regnskapsmessige virkninger av avtale om ny OfTP.

PDF-ikon NRS(V) Endring av samordningsreglene for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger (oktober 2018)

ZIP-ikon NRS(V) Veiledning offentlige pensjoner (samlede historiske versjoner) – alle historiske versjoner samlet i en zip-fil