Ny regnskapslov på høring

Engasjer deg, og avgi høringssvar til Finansdepartementet innen 2. desember 2015!

Finansdepartementet har sendt regnskapslovutvalgets delutredning I på høring. Se høringen her.

Det foreslås en helt ny lov om regnskapsplikt som erstatter dagens lov om årsregnskap m.v. Kjernen i forslaget er hvordan regnskapslovgivningen kan tilpasses EUs nye regnskapsdirektiv som også gjelder innen EØS. Forslag er utviklet i tråd med noen hovedprioriteringer som bl.a. innebærer at lovteksten skal gi en tydelig og lojal direktivimplementering, og at regnskapskrav utover direktivet i hovedsak skal gis i regnskapsstandard, ikke i lov.

Utvalget foreslår at utviklingen av norske regnskapsstandarder ikke lenger skal forankres i god regnskapsskikk, men at det gis en eksplisitt hjemmel for et standardsettende organ til å gi bindende regnskapsstandarder. Etter forslaget fortsetter NRS som standardsettende organ, men med organisatoriske endringer som gir staten en overordnet kontroll med fastsettelsen av bindende regnskapsstandarder.

Les forslaget i NOU 2015: 10 Lov om regnskapsplikt. For en rask oversikt anbefales det å lese kapittel 2 Sammendrag.

Utredningen er den første av to delutredninger om norsk regnskapslovgivning som utvalget er bedt om i sitt mandat. Den andre delutredningen skal avgis innen juni 2016.

Se også om regnskapslovutvalgets mandat her.

Veien videre

Etter at lovforslaget har vært på høring vil Finansdepartementet fremme en proposisjon for Stortinget med sitt forslag. Finansdepartementet har pr. september 2015 ikke bestemt om det vil fremmes en samlet proposisjon for delutredning I og II, eller om det vil fremmes separate proposisjoner. Dette vil være av betydning for når lovendringene kan bli vedtatt og tre i kraft. Vi anser det uansett ikke som realistisk at lovendringene vil tre i kraft i 2016, men tidligst 2017 eller 2018.

Ny norsk regnskapsstandard kommer på ny høring

NRS er i ferd med å oppdatere forslaget til ny norsk regnskapsstandard basert på innkomne høringsinnspill og hensyntatt utvalgets forslag til ny regnskapslov. NRS vil legge ut et nytt utkast til norsk regnskapsstandard på høring før standarden fastsettes. Planen er at det oppdaterte forslaget til standard sendes på høring innen utgangen av året.