Oppdatert NRS(F) GRS for ideelle organisasjoner

Som følge av endringer i likestillings- og diskrimineringsloven er det nå publisert endringer i punkt 11.1 og 11.2.5 i den foreløpige standarden. Endringene trer i kraft for årsberetninger som utarbeides etter 1. januar 2020.

Arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt er styrket med endringene i likestillings- og diskrimineringsloven. Alle arbeidsgivere har aktivitetsplikt etter likestilling- og diskrimineringsloven § 26, men ikke alle har redegjørelsesplikt etter samme lov § 26 a.

Plikten til å redegjøre i årsberetningen, eller i annet offentlig tilgjengelig dokument, henger sammen med aktivitetsplikten.

Redegjørelsesplikten gjelder for alle organisasjoner som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte. Redegjørelsesplikten gjelder også for organisasjoner som jevnlig sysselsetter mellom 20 og 50 ansatte, når en av arbeidslivets parter i virksomheten krever det.

Dersom redegjørelsen gis i annet offentlig tilgjengelig dokument, og foretaket har en plikt til å utarbeide årsberetning, skal det i årsberetningen opplyses hvor dokumentet finnes offentlig tilgjengelig.

Endringene i likestillings- og diskrimineringsloven trer i kraft fra 1. januar 2020. Det samme gjør endringene i NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner, og får derfor innvirkning på årsberetninger som utarbeides etter denne datoen.

Det skal, som tidligere, redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten. Det skal også redegjøres for hva arbeidsgiverne gjør for å oppfylle aktivitetsplikten i likestillings- og diskrimineringsloven § 26. De nye aktivitetspliktene i likestillings- og diskrimineringsloven § 26 har også virkning fra 1. januar 2020, og i årsberetningen for 2019 vil det dermed bare være aktuelt å redegjøre for denne delen dersom det er utført eller planlagt utført aktiviteter på tidspunktet årsberetningen avlegges. Ikrafttredelsen av endringene er regulert i standardens punkt 15.

NRS 16 årsberetning ble oppdatert i september 2019, men da ble tilsvarende oppdatering av omtalen i NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner uteglemt.

 

NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner i PDF-format:

PDF-ikon

 

NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner med vedlegg (januar 2020)

 

PDF-ikon

 

Endringsmarkert NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner endringsmarkert (januar 2020)