Veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2022

NRS har oppdatert veiledningen om pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2022. De veiledende pensjonsforutsetningene tar utgangspunkt i et norsk foretak med åpen ytelsesbasert pensjonsordning. Et slikt foretak har ansatte som i gjennomsnitt er i førtiårene og en vektet varighet på pensjonsforpliktelsen på 20 - 25 år.

Ved betydelig avvikende profil, eksempelvis lukket ordning, henvises det til supplerende informasjon i vedleggene til slutt i veiledningen for profiler med kortere horisont.

Det er stor grad av usikkerhet og skjønn knyttet til fastsettelsen av beregningsforutsetningene. Usikkerheten gjelder særlig grunnlaget for anslagene på inflasjon, reallønnsutvikling og forventet avkastning, herunder den innvirkning disse parameterne har på øvrige beregningsforutsetninger, og de skjønnsmessige vurderinger som er gjort i denne sammenheng.

Nødvendigheten av at foretaket gjør selvstendige vurderinger

Beregningsforutsetningene i veiledningen utgjør kun et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger i forbindelse med fastsettelsen av egne forutsetninger. Det enkelte foretak må selv fastsette forutsetningene basert på sin egen konkrete vurdering av forventet økonomisk utvikling samt forhold i den enkelte pensjonsordning. Forhold hos det enkelte foretak og i den enkelte pensjonsordning kan medføre behov for å avvike fra enkelte av anbefalingene. Brukerne av denne veiledningen anmodes å lese bakgrunnen for fastsettingen av de anbefalte forutsetninger i veiledningen.

Veiledningen i ren og endringsmarkert versjon i PDF lastes ned her:

PDF-ikon

NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2022 (januar 2023)

 

PDF-ikon

NRS(V) Pensjonsforutsetninger jan 2023 endringsmarkert (januar 2023)

 

Veiledende pensjonsforutsetninger – åpen ordning

Pr. 31. desember 2022 har vi kommet fram til følgende veiledende forutsetninger ved normal, åpen ordning og basert på prinsipper nærmere beskrevet i veiledningen:

 

Kommentarer til oppdateringen

Nærmere kommentarer til de finansielle parameterne

Diskonteringsrenten OMF er redusert til 3,0 % sammenlignet med 3,2 % per 30. september 2022. Endringen reflekterer utviklingen i rentemarkedet. Statsobligasjonsrenten er også redusert, og ender på 2,4 %, ned fra 2,7 % per 30.septemer 2022.

Lønnsvekst reduseres med 0,25 %-poeng og til 3,5 %. Det legges til grunn at reduksjonen i rentenivået hovedsakelig relateres til realrente og kun i mindre grad til inflasjonskomponenten. Forventet inflasjon holdes uendret fra 30. september 2022, og er ment å reflektere langsiktig inflasjonsmål for Norges Bank, jf. også kommentarer til veiledningen per september.

Forventet avkastning er redusert fra 4,9 % til 4,7 % og dette reflekterer utviklingen i renten. Det er ikke foretatt endringer i sammensetningen av aktivaklasser eller risikopåslag.

Minimum pensjonsregulering reduseres fra 1,7 % til 1,5 %, og dette reflekterer endringen i forventet avkastning. Øvrige pensjonsreguleringer nedjusteres i takt med endring i lønnsveksten, med unntak for pensjonsregulering i offentlige ordninger, hvor denne nå reflekterer snitt av lønns- og inflasjonsvekst. Dette parameteret er som følge av dette også endret til å angis med en desimal mot tidligere nærmeste kvarte prosent.