Veiledning pensjonsforutsetninger pr. 30.09.2022

NRS har oppdatert veiledningen om pensjonsforutsetninger pr. 30.09.2022. De veiledende pensjonsforutsetningene tar utgangspunkt i et norsk foretak med åpen ytelsesbasert pensjonsordning. Et slikt foretak har ansatte som i gjennomsnitt er i førtiårene og en vektet varighet på pensjonsforpliktelsen på 20 - 25 år. Ved betydelig avvikende profil, eksempelvis lukket ordning, henvises det til supplerende informasjon i vedleggene til slutt i veiledningen for profiler med kortere horisont.

Det er stor grad av usikkerhet og skjønn knyttet til fastsettelsen av beregningsforutsetningene. Usikkerheten gjelder særlig grunnlaget for anslagene på inflasjon, reallønnsutvikling og forventet avkastning, herunder den innvirkning disse parameterne har på øvrige beregningsforutsetninger, og de skjønnsmessige vurderinger som er gjort i denne sammenheng.

Nødvendigheten av at foretaket gjør selvstendige vurderinger

Beregningsforutsetningene i veiledningen utgjør kun et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger i forbindelse med fastsettelsen av egne forutsetninger. Det enkelte foretak må selv fastsette forutsetningene basert på sin egen konkrete vurdering av forventet økonomisk utvikling samt forhold i den enkelte pensjonsordning. Forhold hos det enkelte foretak og i den enkelte pensjonsordning kan medføre behov for å avvike fra enkelte av anbefalingene. Brukerne av denne veiledningen anmodes å lese bakgrunnen for fastsettingen av de anbefalte forutsetninger i veiledningen.

Utviklingen frem mot balansedagen kan medføre behov for å oppdatere forutsetninger og beregninger

Det foreligger for tiden større uforutsigbarhet i økonomien enn normalt, og det gjøres oppmerksom på at utviklingen frem mot balansedagen 31.12.2022 kan medføre at forutsetningene må endres og pensjonsberegningen oppdateres.

Veiledningen i ren og endringsmarkert versjon i PDF lastes ned her:

PDF-ikon

NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 30.09.2022 (oktober 2022)

 

PDF-ikon

NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 30.09.2022 endringsmarkert (oktober 2022)

 

Veiledende pensjonsforutsetninger – åpen ordning

Pr. 30. september 2022 har vi kommet fram til følgende veiledende forutsetninger ved normal, åpen ordning og basert på prinsipper nærmere beskrevet i veiledningen:

 

Kommentarer til oppdateringen

Oppdatering av veiledningen ut over oppdatering av forutsetningene

Utbetalingsprofiler som ligger til grunn for beregning av vektet gjennomsnittlig diskonteringsrenter er oppdatert og samtidig redusert til to profiltyper, kort og lang. Kort profil representerer lukket ordning. Lang profil representer ordning som fortsatt er åpen for nye medlemmer. Sistnevnte ordning er benyttet som basis for gjengivelse av finansielle parametere under oppsummering i kapittel 1 og tabellen ovenfor. Således erstatter denne profiltypen tidligere anvendte «normalprofil». Profiler er gjengitt i Vedlegg I og Vedlegg II.

Punkt 6.6 Regulering i offentlig sektor er oppdatert i tråd med vedtatt endring av reguleringsmetode i offentlig sektor våren 2022.

Nærmere kommentarer til de finansielle parameterne

Diskonteringsrenten OMF har økt til 3,2 % sammenlignet med 1,9 % pr. 31.12.2021. Endringen reflekterer utviklingen i rentemarkedet. Statsobligasjonsrenten har også økt og ender på 2,7 %, opp fra 1,6 %. Begge rentetyper er denne gang i større grad påvirket av durasjonen på pensjonsforpliktelsen slik at avviket mot markedsrenter i det kortere bildet fremstår som høyere enn tidligere.

Lønnsvekst er økt med 1 %-poeng og til 3,75 %. NRS legger til grunn at økningen i rentenivået hovedsakelig relateres til realrente og kun i mindre grad til inflasjonskomponenten. Forventet inflasjon økes med 0,25 % til 2,0 % og er ment å reflektere langsiktig inflasjonsmål for Norges Bank. SSB og NB har i sine 3-årsprognoser i snitt en forventet inflasjon på ca. 2,7 %, en økning fra 2,1 %. NRS har likevel valgt å øke kun med 0,25 % ut fra at denne representerer en lengre horisont, samt at det er sett hen til Norges Banks aktive rentejustering for å nå inflasjonsmålet. Dette har gitt positiv realrente for første gang på lang tid.

Forventet avkastning er økt fra 3,1 % til 4,9 %, og dette utgjør en betydelig økning. Dette skyldes hovedsakelig økning i risikofri rente på kortere sikt (15 års rente) samt en mindre justering av risikopåslagene i en aktivaklasse, basert på oppdatert informasjon fra Storebrand Asset Management.

Minimum pensjonsregulering er økt fra 0 % til 1,7 %. Den store økningen skyldes økning i forventet avkastning. Øvrige pensjonsreguleringer er oppjustert i takt med endring i lønnsveksten.