Veiledning pensjonsforutsetninger pr. 30.09.2023

NRS har oppdatert veiledningen om pensjonsforutsetninger pr. 30.9.2023. De veiledende pensjonsforutsetningene tar utgangspunkt i et norsk foretak med åpen ytelsesbasert pensjonsordning. Et slikt foretak har ansatte som i gjennomsnitt er i førtiårene og en vektet varighet på pensjonsforpliktelsen på 20 - 25 år.

Ved betydelig avvikende profil, eksempelvis lukket ordning, henvises det til supplerende informasjon i vedleggene til slutt i veiledningen for profiler med kortere horisont.

Det er stor grad av usikkerhet og skjønn knyttet til fastsettelsen av beregningsforutsetningene. Usikkerheten gjelder særlig grunnlaget for anslagene på inflasjon, reallønnsutvikling og forventet avkastning, herunder den innvirkning disse parameterne har på øvrige beregningsforutsetninger, og de skjønnsmessige vurderinger som er gjort i denne sammenheng.

Nødvendigheten av at foretaket gjør selvstendige vurderinger

Beregningsforutsetningene i veiledningen utgjør kun et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger i forbindelse med fastsettelsen av egne forutsetninger. Det enkelte foretak må selv fastsette forutsetningene basert på sin egen konkrete vurdering av forventet økonomisk utvikling samt forhold i den enkelte pensjonsordning. Forhold hos det enkelte foretak og i den enkelte pensjonsordning kan medføre behov for å avvike fra enkelte av anbefalingene. Brukerne av denne veiledningen anmodes å lese bakgrunnen for fastsettingen av de anbefalte forutsetninger i veiledningen.

Utviklingen frem mot balansedagen kan medføre behov for å oppdatere forutsetninger og beregninger

Det foreligger for tiden større uforutsigbarhet i økonomien enn normalt, og det gjøres oppmerksom på at utviklingen frem mot balansedagen 31.12.2023 kan medføre at forutsetningene må endres og pensjonsberegningen oppdateres.

Veiledningen i ren og endringsmarkert versjon i PDF lastes ned her:

PDF-ikon

NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 30.9.2023 (oktober 2023)

 

PDF-ikon

NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 30.9.2023 endringsmarkert (oktober 2023)

 

Veiledende pensjonsforutsetninger – åpen ordning

Pr. 30. september 2023 har vi kommet fram til følgende veiledende forutsetninger ved normal, åpen ordning og basert på prinsipper nærmere beskrevet i veiledningen:

 

Kommentarer til oppdateringen

Nærmere kommentarer til de finansielle parameterne

Diskonteringsrenten OMF er økt til 3,7 %, sammenlignet med 3,0 % per 31.12.22. Endringen reflekterer utviklingen i rentemarkedet. Statsobligasjonsrenten er økt til 3,0 %, fra 2,4 % ved årsskiftet.

Lønnsvekst er økt med 0,25 prosentpoeng til 3,75 %. NRS legger til grunn at økningen i rentenivået hovedsakelig relateres til inflasjon. Inflasjonskomponenten er økt med 0,25 prosentpoeng, og er ment å reflektere dagens inflasjonsnivå samt inflasjonsmålet for Norges Bank, som er å bringe inflasjonen mot 2,0 %.

Forventet avkastning er økt fra 4,7 % til 5,4 %, og dette reflekterer utviklingen i renten og avkastningsforventninger på de øvrige aktivaklassene. Det er ikke foretatt endringer i sammensetningen av aktivaklasser, men risikopremie er justert.

Minimum pensjonsregulering er økt fra 1,5 % til 2,4 %, og dette reflekterer en kombinasjon av økning i forventet avkastning og reduksjon av gjennomsnittlig beregningsrente. Øvrige pensjonsreguleringer er nedjustert i takt med endring i lønnsveksten, med unntak for pensjonsregulering i offentlige ordninger, hvor denne reflekterer snitt av lønns- og inflasjonsvekst.