Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.08.2020

Veiledende forutsetninger for diskonteringsrenten er endret fra 2,3 % pr. 31.12.2019 til 1,5 % pr. 31.08.2020 basert på foretaksobligasjoner (OMF) og fra 1,7 % til 1,0 % basert på statsobligasjoner.

Pr. 31. august 2020 har vi kommet fram til følgende veiledende forutsetninger ved normal varighet på pensjonsforpliktelsen og basert på prinsipper nærmere beskrevet i veiledningen:

 

 

 

 

 

 

 

 

Forventet langsiktig avkastning – justeringer i datagrunnlaget ved oppdateringen i september 2020

Hvilke data som benyttes for å fastsette risikopremien (meravkastningen utover risikofri rente) er endret. Endringen innebærer ikke endring av den overordnede modellen. Tidligere er det lagt til grunn siste 20 års faktisk meravkastning for livselskapene. Denne metoden har enkelte ganger gitt noen «merkelige» utslag fordi enkeltår med atypisk avkastning har gått ut av datagrunnlaget. Videre er metoden noe utfordrende idet datagrunnlaget reflekterer et helt annet rentenivå enn det som gjelder for tiden. Den justerte versjonen er i tråd med den metodikk som hele tiden har vært beskrevet i kapittel 5 ved at det tas utgangspunkt i en forventet meravkastning for ulike aktivaklasser og beregnes en vektet meravkastning ut fra data om gjennomsnittlig aktivaallokering hos norske livselskaper. Informasjonen om forventet meravkastning per aktivaklasse er naturligvis en skjønnsmessig vurdering. NRS oppfatter at den valgte løsningen er en mer rasjonell og fremadskuende metode som også reflekterer nåværende rentenivå enn den tidligere metoden hvor vi utelukkende så på historisk avkastning. Endringen medfører at forventet avkastning blir betydelig redusert sammenlignet med versjonen per 31. desember 2019.

Veiledende forutsetninger

De veiledende pensjonsforutsetningene tar utgangspunkt i et typisk norsk foretak med pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon. Et slikt foretak har ansatte som i gjennomsnitt er i førtiårene, en vektet varighet på pensjonsforpliktelsen på 20 – 25 år og har gjennomsnittlig årlig lønn (pensjonsgrunnlag) mellom kr. 350.000–450.000.

Det er stor grad av usikkerhet og skjønn knyttet til fastsettelsen av beregningsforutsetningene. Usikkerheten gjelder særlig grunnlaget for anslagene på inflasjon og reallønnsutvikling, herunder den innvirkning disse parameterne har på øvrige beregningsforutsetninger, og de skjønnsmessige vurderinger som er gjort i denne sammenheng.

Nødvendigheten av at foretaket gjør selvstendige vurderinger

Beregningsforutsetningene i denne veiledningen utgjør kun et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger i forbindelse med fastsettelsen av egne forutsetninger. Det enkelte foretak må selv fastsette forutsetningene basert på sin egen konkrete vurdering av forventet økonomisk utvikling samt forhold i den enkelte pensjonsordning. Forhold hos det enkelte foretak og i den enkelte pensjonsordning kan medføre behov for å avvike fra enkelte av anbefalingene. Brukerne av denne veiledningen anmodes å lese bakgrunnen for fastsettingen av de anbefalte forutsetninger i veiledningen.

PDF-ikon

 

NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 31.8.2020 (september 2020)

PDF-ikon

 

NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 31.8.2020 endringsmarkert (september 2020)

 

Neste planlagte oppdatering er i januar 2021 med tall pr. 31.12.2020.

Samlede versjoner

NRS(V) Pensjonsforutsetninger oppdateres vanligvis to ganger i året, med data pr. 31.08 (publisering i september) og 31.12 (publisering i januar året etter). Oppdateringen med tall 31.12 publiseres normalt tredje arbeidsdag i januar om kvelden hvis ikke det er særskilte problemstillinger. Tilsvarende publiseres oppdateringen med tall 31.8 normalt tredje arbeidsdag i september om kvelden hvis ikke det er særskilte problemstillinger. I tillegg kan det bli gjort ekstraordinære oppdateringer.

ZIP-ikonNRS(V) Pensjonsforutsetninger samlet t.o.m. september 2020– alle historiske versjoner samlet i en zip-fil