NRS 6 Pensjonskostnader

PDF-ikon NRS 6 Pensjonskostnader med vedlegg (november 2019)

PDF-ikon NRS 6 Pensjonskostnader endringsmarkert (november 2019)

PDF-ikon Mottatte høringssvar

ZIP-ikon NRS 6 Pensjonskostnader (samlede historiske versjoner) – alle historiske versjoner samlet i en zip-fil

 

Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader i november 2019

Endringene i standarden om pensjonskostnader er nå fastsatt. Planendringsgevinster som oppstår i forbindelse med ubetingede planendringer, kan nå benyttes til å redusere uinnregnede estimatavvik. Før endringen var det plikt til å resultatføre slike gevinster i sin helhet.

Høringsfristen for endringer i NRS 6 Pensjonskostnader gikk ut 4. november 2019. Norsk RegnskapsStiftelse har nå fastsatt endringene i standarden. Det er kun foretatt mindre endringer på bakgrunn av innkomne høringskommentarer.

Hva er endret?

Det er besluttet at eventuelle planendringsgevinster som oppstår i forbindelse med ubetingede planendringer, nå kan benyttes til å redusere uinnregnede estimatavvik. Dette er et likestilt alternativ med resultatføring av slike gevinster, og er et valg av regnskapsprinsipp som må anvendes konsistent for alle ordninger og fra periode til periode. Endringene fremkommer i NRS 6 punkt 56.

Bakgrunnen for endringen er at når korridormetoden er anvendt, kan det forekomme situasjoner med planendringsgevinster, hvor den tidligere kostnaden ikke fullt ut er reflektert i regnskapet i tidligere perioder. Problemstillingen er aktualisert som følge av endringer i offentlig tjenestepensjon og de besluttede endringene av samordningsreglene i juni 2019.

Det er også besluttet å innarbeide beskrivelsene av planendring, avkorting og oppgjør fra IAS 19. Begrepene er ikke definert i gjeldende NRS 6, og i praksis er det erfart at IAS 19 normalt ble lagt til grunn, også ved anvendelse av NRS 6. Endringene etablerer like definisjoner og tidspunktangivelser i de to standardene, og er begrunnet med at foreliggende usikkerhet fjernes, samt at det representerer en forenkling. Endringene vedrører NRS 6 punkt 56 og 58.

Til slutt er det besluttet å regulere beregningen av pensjonskostnaden for gjenværende periode etter at det har skjedd en planendring/avkorting. Pensjonskostnaden for gjenværende periode skal beregnes basert på forutsetninger anvendt ved beregning av virkningen av planendringen/avkortingen. Løsningen er tilsvarende som i IAS 19. Bakgrunnen for endringen i NRS 6 er et ønske om å klargjøre reguleringen av denne problemstillingen. Endringene fremkommer i NRS 6 punkt 56A og 59.

Endringene i NRS trer i kraft 01.01.2020, men tidligere anvendelse er tillatt.