NRS 6 Pensjonskostnader

PDF-ikon NRS 6 Pensjonskostnader med vedlegg (januar 2014)

ZIP-ikon NRS 6 Pensjonskostnader – alle historiske versjoner samlet i en zip-fil

 

Vedlegg 1 til NRS 6 Pensjonskostnader endret januar 2014

Endringene har bakgrunn i ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring.

Vedlegg 1 til NRS 6 supplerer NRS 6, og behandler forhold som antas å være av betydning for regnskapsbrukerne å få avklart. Det angir konkrete løsninger på spesifikke problemstillinger med basis i prinsippene i NRS 6. Ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring (tjenestepensjonsloven) trådte i kraft fra 1. januar 2014. Tjenestepensjonsloven kommer i tillegg til lov om ytelsesbasert foretakspensjon og lov om innskuddspensjon og utgjør dermed et tredje alternativ for organisering av kollektive pensjonsordninger. Loven bygger på elementer både fra foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven.

Oppsummert vil pensjonsytelser etter den nye loven bli klassifisert som innskuddsordninger, dersom foretaket avtaler pensjonsordninger med lovens obligatoriske vilkår for sine ansatte. Dersom foretaket avtaler utvidelser med sine ansatte, i form av garantert minimumsavkastning på pensjonsbeholdningen eller regulering av pensjonsbeholdningen i opptjeningstiden eller utbetalingstiden med lønnsvekst i stedet for avkastning på midlene, vil ordningen bli klassifisert som en ytelsesordning.

Oppdateringen av vedlegget bygger på uttalelsen om regnskapsmessig behandling av pensjonsordninger etter ny tjenestepensjonslov utgitt i desember 2013 for foretak som avlegger regnskap etter IAS 19. Regnskapsmessig behandling etter god regnskapsskikk og etter IAS 19 er lik.

I tillegg til endringene omtalt over, er tekst som ikke lenger er aktuell, fjernet fra vedlegget.