NRS(HU) God regnskapsskikk for foretak med begrenset regnskapsplikt

PDF-ikon Høringsbrev NRS(HU) God regnskapsskikk for foretak med begrenset regnskapsplikt

PDF-ikon NRS(HU) God regnskapsskikk for foretak med begrenset regnskapsplikt (desember 2018)

Orienteringssak

Norsk RegnskapsStiftelse har sendt NRS(HU) God regnskapsskikk for foretak med begrenset regnskapsplikt på høring.

1. januar 2018 trådte regnskapsloven § 3-2 b om begrenset regnskapsplikt i kraft. Begrenset regnskapsplikt innebærer at årsregnskap utarbeides basert på skatterapporteringen av årsresultat og balanse, samt tilpassede tilleggsopplysninger.

Regelen gjelder for regnskapspliktige enkeltpersonforetak og regnskapspliktige ansvarlige selskaper (ANS og DA) hvor ingen av deltagerne er en juridisk person med begrenset ansvar. Omfanget av foretak som kan velge å utarbeide årsregnskap etter regelen om begrenset regnskapsplikt antas å være relativt begrenset.

Regelen om begrenset regnskapsplikt har foreløpig vært uten materielt innhold, i påvente av at det er tatt stilling til hva som er å anse som god regnskapsskikk på området. Norsk RegnskapsStiftelse har derfor utarbeidet NRS(HU) God regnskapsskikk for foretak med begrenset regnskapsplikt, for å gi innhold til den rettslige standarden «god regnskapsskikk» for foretak med begrenset regnskapsplikt.

Det vises for øvrig til de vedlagte høringsdokumentene for ytterligere opplysninger om høringen og høringsutkastet.

NRS’ vurdering er at det er tilstrekkelig at det foreligger et høringsutkast for at regnskapsloven § 3-2 b skal kunne anvendes for årsregnskapet for 2018, forutsett at øvrige vilkår er oppfylt.

Høringsfristen er satt til 20. mars 2019.

Mottatte høringssvar