NRS(HU) Norsk regnskapsstandard

Ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak har vært på høring. Standarden er lagt opp til å erstatte eksisterende standarder for denne gruppen foretak.

2. april 2014 publiserte NRS høringsutkast til ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak basert på IFRS for SMEs, men tilpasset norske forhold. Høringsfristen utløp 31. oktober 2014.

I høringsutkastet er det blant annet foretatt nødvendige tilpasninger til gjeldende norsk regnskapslovgivning. Før utløp av høringsfristen, 19 september 2014, ble det oppnevnt et lovutvalg som skal utrede regnskapsloven. Innholdet i og ikrafttredelse av regnskapsstandarden vil bli tilpasset revidert regnskapslov, slik at regnskapsstandarden trer i kraft fra og med samme tidspunkt som endringene i regnskapsloven gjøres gjeldende. RSS vil så langt mulig arbeide med den nye standarden parallelt med regnskapslovutvalgets arbeid og ta hensyn til foreslåtte endringer i regnskapsloven i sitt arbeid med regnskapsstandarden. NRS vil legge ut et nytt utkast til norsk regnskapsstandard på høring før standarden fastsettes.

Høringsutkast til ny norsk regnskapsstandard er ikke å anse som en autoritativ kilde til gjeldende norsk god regnskapsskikk selv om reglene i stor utstrekning er videreført.

 Saksdokumenter for høringen om ny norsk regnskapsstandard (april 2014)

PDF-ikonHøringsnotat om ny norsk regnskapsstandard (april 2014)

PDF-ikonHøringsutkast til ny norsk regnskapsstandard (april 2014)


Høringssvar til ny norsk regnskapsstandard

Saksdokumenter for høringsforslag til kapittel om kontinuitetsfusjoner (oktober 2014)

I oktober 2014 publiserte NRS høringsutkast til kapittel 100 i den nye norske regnskapsstandarden for øvrige foretak, som gjelder fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden.

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner faller inn under virkeområdet til kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill i NRS (HU) Norsk Regnskapsstandard. Forslaget innebærer at kapittel 100N vil regulere regnskapsføringen av fusjoner som ikke er regnskapsmessige transaksjoner, uavhengig av om overdragende foretak har virksomhet eller ikke. Slike fusjoner vil etter forslaget regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden.

Forslaget er i all hovedsak en videreføring av reglene om regnskapsføring av fusjoner ved bruk av kontinuitetsmetoden i kapittel 6 i NRS 9 Fusjon. Det er gjort enkelte materielle endringer, samt at noe veiledning i nåværende standard ikke er videreført. Disse forholdene er nærmere omtalt i høringsbrevet.

PDF-ikon Høringsbrev Kapittel 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden

 

Kapittel 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden – mottatte høringssvar