Regnskapslovproposisjon

Finansdepartementet har fremmet en proposisjon som følger opp deler av forslagene til regnskapslovutvalget.

I Prop. 160 L (2016-2017) foreslår Finansdepartementet bl.a. å oppheve kravet til årsberetning for små foretak og krav i aksjelovene om åpningsbalanse. Store deler av forslagene i NOU 2015:10 og NOU 2016:11 er imidlertid ikke fulgt opp i denne omgang.

Mer om forslaget på regjeringens nettsider

Prop. 160 L (2016–2017)