Regnskapsstiftelsen gjenopptar ikke arbeidet med ny regnskapsstandard

NRS vil avvente en avklaring fra Finansdepartementet i form av en regnskapslovproposisjon før man fortsetter arbeidet med en ny regnskapsstandard for øvrige foretak.

Et forslag til ny regnskapslov ble lagt frem i 2015. Tre og et halvt år senere er det uklart hvordan departementet vil følge opp dette. Regnskapsstiftelsen har brukt store ressurser på arbeidet med en ny standard de siste årene, og mener det ikke er forsvarlig å fortsette arbeidet før det foreligger en avklaring fra Finansdepartementet. Det vil heller ikke bli gjort oppdateringer av de eksisterende regnskapsstandardene.

Regnskapsstiftelsen arbeider også med mulige løsninger for fremtidig finansiering av standardsettingen.. Stor dugnadsinnsats fra deltakerne sammen med oppsparte midler fra konferanser har sikret aktiviteten inntil nå.

Det er myndighetenes primæransvar å sørge for at bedrifter (og andre) har god nok informasjon til å etterleve regelverk. Standardsetting hvor aktørene som et regelverk berører deltar er et godt supplement og kan også erstatte utdypende regelverk (forskrifter) når det er hensiktsmessig. Det er imidlertid ikke gitt at dette arbeidet utelukkende skal finansieres av deltagerne. Dette er også lagt til grunn i forslaget til ny regnskapslov som ble lagt frem av Regnskapslovutvalget i 2015.