Revidert veiledning levealdersjustering

NRS har oppdatert veiledningen om levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger.

Den reviderte veiledningen er justert knyttet til tidspunkt for innregning av effekten av levealdersjusteringen for årskullene født i 1954 og senere.
Effekten av levealdersjusteringen har så langt (innen august 2014) ikke vært innregnet, i tråd med uttalelsen fra NRS i 2010 «Når og hvordan virkninger av endringer i offentlige tjenestepensjonsordninger og offentlig AFP skal regnskapsføres». Hva som ansees som en planendring er en skjønnsmessig vurdering. I veiledningen fra august kom NRS etter en fornyet vurdering til at innføringen av levealdersjusteringen regnskapsmessig er å anse som en separat planendring, noe som medfører at effekten av levealdersjusteringen skal regnskapsføres. Det ble da lagt til grunn at effekten av levealdersjustering som særskilt planendring skulle innregnes i 2014.
NRS har etter en fornyet vurdering kommet til at omtalen av tidspunktet for regnskapsføring endres som følger:
Under IFRS innregnes effekten av levealdersjusteringen som en separat planendring som har skjedd i samsvar med kriteriene i IAS 19.103. Om virkningen av planendringen skal innregnes i 2014-regnskapet eller anses som et forhold som gjelder et tidligere år må den regnskapspliktige selv ta stilling til i samsvar med kravene i IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil.
Etter GRS utgjør uttalelsen fra NRS i 2010 samt denne veiledningen en fortolkning av NRS 6. Anbefalinger anvendes generelt som god regnskapsskikk fra og med tidspunktet for anbefalingen. Levealdersjusteringen innregnes derfor som en planendring i 2014. Virkningen kan alternativt regnskapsføres retrospektivt ved å innregne effekten av endringen i inngående balanse i sammenligningstallene. For et foretak som avlegger regnskap for kalenderåret og har ett års sammenligningstall, innebærer dette at effekten innregnes mot egenkapitalen 1. januar 2013.
Innholdet i veiledningen er videre omstrukturert og justert på enkelte punkter for å klargjøre hva som er ment.

PDF-ikon NRS(V) Veiledning offentlige pensjoner (desember 2014)