Ny bokføringslov med forskrift fra 2005

Finansdepartementet har i forskrift av 1. desember 2004 besluttet at bokføringsloven skal tre i kraft 1. januar 2005. Det gis en overgangsordning slik at enten bokføringsreglene i regnskapsloven av 1977 eller kapittel 2 i regnskapsloven av 1998 med tilhørende forskrifter kan benyttes i 2005.

Det regelsettet som velges må benyttes for hele 2005 bortsett fra reglene om oppbevaring der reglene i bokføringsloven kan benyttes uansett. Bokføringsforskriften er av Finansdepartementet fastsatt 1. desember 2004 og trer i kraft samtidig med loven.

Bokføringsloven av 19. november 2004 nr. 73 trer i kraft 1. januar 2005 med unntak av § 18 endringer i andre lover som trer i kraft 1. januar 2006. Grunnen til dette er at de bokføringspliktige i 2005 kan velge å benytte gjeldende bokføringsregler. Uansatt hvilket regelsett som velges i 2005 kan de bokføringspliktige følge reglene om oppbevaring i bokføringsloven § 13 med tilhørende forskrift. Dette innebærer blant annet at sekundærdokumentasjon bare må oppbevares i 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets slutt.

Den fastsatte bokføringsforskriften er i hovedsak i samsvar med det utkastet som var sendt på høring 21. september 2004. Det er foretatt følgende viktige endringer:

  • Regnskapsrapportering etter børsloven er ikke en del av den pliktige regnskapsrapporteringen etter bokføringsloven
  • I den endelige forskriften er det ikke gitt spesielle krav til salgsdokumentasjon som sendes elektronisk
  • Dokumentasjon av lønnssystemet er begrenset til at det skal foreligge en lettfattelig beskrivelse av lønnssystemets oppbygging og funksjoner
  • Særkravene til serveringssteder gjelder bare de som i næring driver serveringssted der det foregår servering av øl, vin eller brennevin. Det vil si at kafeer som ikke har alkoholservering bare må følge de generelle kravene til dokumentasjon av kontantsalg