Regnskapsloven – notekrav for små foretak

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har sendt brev til Finansdepartementet om enkelte identifiserte uklarheter og inkurier i regnskapsloven sett opp mot kravene i regnskapsdirektivet og omtale i lovforarbeidene.

NRS ber Finansdepartementet om å vurdere nødvendige endringer i regnskapsloven for å rydde opp i inkuriene og uklarhetene.

Brevet til Finansdepartementet om noteopplysninger små foretak 15.08.2022

Videre stiller NRS et spørsmål om § 7-1 annet ledd om at det skal gis opplysninger som er nødvendige for å bedømme stilling og resultat og som ikke fremgår av årsregnskapet for øvrig. Notekrav for små foretak skal som utgangspunkt begrenses til kravene som følger av regnskapsdirektivet. NRS ber om å få innsikt i vurderingene som ble gjort i forbindelse med at departementet valgte å videreføre § 7-1 annet ledd for små foretak, slik at dette kan tas med videre utvikling av god regnskapsskikk for små foretak.