Regnskapslovutvalget oppnevnt

Utvalget har fått i oppdrag å harmonisere norsk regelverk med EU-regler, samt modernisere og forenkle regnskapsloven.

Finansminister Siv Jensen sier i en kommentar at oppnevning av utvalget er en viktig del av Regjeringens arbeid med å forenkle hverdagen for næringslivet. Det er særlig viktig å se på kravene de minste bedriftene møter, sier hun.

Utvalgets mandat
Utvalget skal gjennomgå hele regnskapsloven for å modernisere og forenkle regnskapsregelverket. Departementet vektlegger både forenklinger, særlig for de minste selskapene, og at regnskapslovgivningen skal bidra til at norske regnskapspliktige viser reelle perioderesultat og stilling etter sunne bedriftsøkonomiske prinsipper. EUs nye regnskapsdirektiv, som blant annet åpner for særlig enkle regler for mikroforetak, blir viktig for utredningen.

Innen 26. juni 2015 skal utvalget

 • Foreslå nødvendige og ønskelige tilpasninger til EUs nye regnskapsdirektiv
 • Vurdere om de norske reglene i større utstrekning enn i dag bør følge internasjonale regnskapsstandarder
 • Vurdere om kravet til god regnskapsskikk bør videreføres i sin nåværende form
 • Vurdere om det er behov for selskapsrettslige tilpasninger for å sikre likt utbyttegrunnlag uavhengig av regnskapsspråk (dette punktet er etterpå flyttet til andre del)

Innen 24. juni 2016 skal utvalget

 • Vurdere adgangen til å benytte avvikende regnskapsår
 • Vurdere kravene til presentasjon av opplysninger om ikke-finansielle forhold og om det kan gjøres unntak fra noen av disse opplysningskravene for små foretak
 • Vurdere kravene til åpnings- og mellombalanse
 • Vurdere reglene om filialregnskapsplikt for utenlandske foretak

Utvalgets sammensetning

 • Professor Erlend Kvaal (utvalgsleder), Bærum
 • Advokat, Stig Berge, Oslo
 • Statsautorisert revisor Elisabet Ekberg, Bergen
 • Statsautorisert revisor Aase Aamdal Lundgaard, Oslo
 • Statsautorisert revisor Tove-Gunn Moen, Sandnes
 • Seniorrådgiver Rune Tystad, Oslo